İşkur Kurs Kamu Açik İş İlanları İşkur Kursları: Kamu-İş

Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel Alım

Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel Alım İlanı


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu Açık İş İlanları, Kamudan Memur Personel Alımları. T.C. Devlet Personel Başkanlığı 30 Uzman Yardımcısı Memur Personel İlanı 2015.

Başvurular 5 Ocak 2015'de Başlayıp, 16 Ocak 2015'de Sona Erecek.

KPSS-B Sınav Türünde Alım Yapılacak.

DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU:

SINAV TARİHİ : 14 Mart 2015 Cumartesi günü.
SINAV YERİ : Ankara

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:
Devlet Personel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 9 uncu ve 8 inci derecelerden boş bulunan (30) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.nci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b)Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c)Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 sonrası doğanlar),
ç)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre (KPSSP45,KPSSP47,KPSSP73 ve KPSSP74 puan türlerinden) 85 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilk (300) aday içinde bulunmak, (300 üncü sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.)
d)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
e)Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak,

SINAVA BAŞVURU:
Başvurular, 05-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No:41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
a)Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Doğrudan Başkanlıktan veya Başkanlığın www.dpb.gov.tradresindeki resmi Web sitesinden temin edilebilir. Ayrıca 0 312 408 72 00, 408 72 17, 408 71 89 no'lu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.),
b)Mezun olunan Yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça veya ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurtdışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurtiçindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),
c)Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
ç)KPSS Sınav Sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d)Son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet Personel Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca da onaylanabilecektir.

GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Müracaat eden adaylardan giriş sınavına katılmaya hak kazananların isimleri Başkanlık ilan panosu ile Başkanlığın www.dpb.gov.tradresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini 09-13 Mart 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Devlet Personel Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 14 Mart 2015 tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. İlk aşama olan yazılı sınavda adaylara;
1-İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.
2-MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk vergi sisteminin genel esasları, maliye politikası.
3-HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler).
4-KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi.

Alanlarından yazılı sınav yapılacaktır.

Konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ve ortalama en az 70 puan alan adaylar arasında, ortalama puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre, azami atama yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki 120 aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır. (120 nci sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılırlar.) Yazılı sınavda 120'nin altında adayın başarılı olması halinde başarılı olanların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınav sonuçları Başkanlıkta liste halinde uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.trinternet adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu başarılı olan adayların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra belirlenecek tarihlerde Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavdan önce istenecek belgeler ile sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.
Sözlü sınavda da başarılı bulunanların yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak giriş sınavı notu belirlenecektir. Giriş sınavı notu en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre azami (30) adaydan oluşacak liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer alan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Devamı »

Gümrük Bakanlığı Kamu Personel Alacak 2015

Gümrük Bakanlığı Kamu Personel Alacak 2015


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu İş İlanları, Kamudan Memur Personel Alım ilanları. T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Açıktan Atama ile 30 Memur Alım İlanı Yayınlandı.

Başvurular 26 Aralık 2014'de Başlayıp, 5 Ocak 2015'de Sona Erecek.

KPSS-B Türü Kamu İş İlanı.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliği ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi: 26/12/2014-05/01/2015
Sözlü Sınav Tarihleri: 26/01/2015-27/01/2015

Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr)yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.
-Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
-Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
-Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
-Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)" ile girebileceklerdir.
-Sözlü sınavda adayın; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
-Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
-Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
-Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
-Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.
-Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1-Genel Şartlar:
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
-2014 yılı KPSS'de, KPSSP3 ve KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

2-Özel Şartlar:

Sıra
No
Unvan
Teşkilatı
Nitelikler
KPSS
Puan
Türü
Alım
Yapılacak
Sayı
Sınıfı
Derecesi
1 Veri
Hazırlama
ve
Kontrol
İşletmeni
Merkez 1-İletişim Fakültesi mezunu olmak.
2-Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak
KPSSP3 2 GİH 6,7
2 Teknisyen Merkez Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isıtma, Isıtma- Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak. KPSSP94 3 TH 10,11
3 Teknisyen Merkez Ortaöğretim kurumlarının Elektrikçilik Bölümü mezunu olmak KPSSP94 1 TH 10,11
4 Tüketici
Hakem
Heyeti
Raportörü
Ticaret İl Müdürlükleri Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Y ÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 24 GİH 6,7,8


Sıra
No
Unvan
Teşkilatı
Alım Yapılacak İller
1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Merkez Ankara
2 Teknisyen Merkez Ankara
3 Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Ticaret İl Müdürlükleri Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir
Devamı »

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Memur İlanı

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Memur İlanı 2015


Türkiye İş Kurumu işkur Kamu İş İlanları, Kamuda Memur Personel Alımı 2015. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara Merkez Teşkilatında Görevlendirmek Üzere 22 Uzman Yardımcısı Kamu Personel Alacak.

Başvurular 5 Ocak 2015'de Başlayıp, 21 Ocak 2015 Saat 16:00'da Sona Erecek.

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla; olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 22 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Grup no: Puan Türü Öğrenim Dalları Kontenjan Sayısı Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı
1. Grup KPSSP7 Maden Mühendisliği 3 30
2. Grup KPSSP7 Jeoloji Mühendisliği 3 30
3. Grup KPSSP7 Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 2 20
4. Grup KPSSP7 Makine Mühendisliği 3 30
5. Grup KPSSP7 Enerji Sistemleri Mühendisliği 2 20
6. Grup KPSSP7 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4 40
7. Grup KPSSP36 Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları 3 30
8. Grup KPSSP21 Hukuk 2 20

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.
- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen yazılı sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ
- Giriş sınavının yazılı bölümü 01/03/2015 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınavın yapılacağı adresler ile sınav uygulama duyurusu 27/01/2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

III- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak,
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
- 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,
- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU
Başvurular, 05/01/2015 tarihinde başlayıp 21/01/2015 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.
Adayların,
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya mezun oldukları fakülte ya da Noter tasdikli sureti,
d) İki adet vesikalık fotoğraf,
e) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)
ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı Sınav ve Değerlendirme:
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:
1. Genel kültür ve genel yetenek (%20),
2. Bakanlığın görev alanına ait konular (%20),
3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
3. Üniversite eğitimine ait mesleki konular (%60),

Grup no: Öğrenim Dalları Mesleki Sınav Konuları
1. Grup Maden Mühendisliği Cevher hazırlama, maden işletme, kaya mekaniği, maden mekanizasyonu ve teknolojisi.
2. Grup Jeoloji Mühendisliği Maden yatakları, genel jeoloji, mineroloji ve petrokrafi.
3. Grup Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Sondaj Mühendisliği, Rezervuar Mühendisliği, Akışkanlar Mekaniği, Statik ve Mukavemet, Termodinamik, Doğal gaz Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Genel Jeoloji, Genel Kimya, Petrol ve Doğal gaz Ekonomisi, Petrol ve Doğal gaz Mühendisliğine Giriş.
4. Grup Makine Mühendisliği Mühendislik matematiği, mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik, enerji yönetimi, makine elemanları, dinamik, statik.
5. Grup Enerji Sistemleri Mühendisliği Akışkanlar mekaniği, Enerji hukuku, Enerji sistemlerinin Çevresel etkileri, Enerji stratejileri ve politikaları, Yenilenebilir enerji kaynakları.
6. Grup Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Mühendislik matematiği, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, güç iletim ve dağıtım sistemleri, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, sayısal sistemler, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol.
7. Grup Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Kamu yönetimi, İdare Hukuku, Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası.
8. Grup Hukuk Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı).

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
- Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.
- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
- Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınav yeri, günü ve saati Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.
Sözlü Sınav ve Değerlendirme:
Sözlü sınav
Adayların;
a) Yazılı sınav konularında belirtilen Bakanlığın görev alanına ve Üniversite eğitimine ilişkin mesleki bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
- Sınav kurulu, başarı puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen adayların mezun oldukları fakülteler veya bölümler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.
- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazı ile bildirilecektir.

VII - DİĞER HUSUSLAR
- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.
- Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

VIII- İTİRAZ:
- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.enerji.gov.tr İnternet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır.
- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Ek Dosyalar:
Özgeçmiş Formu

Müracaat Formu

IX- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mahallesi. Türkocağı Caddesi No: 2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20 / 7306 -7501
Devamı »

İşkur Kamu İşçi Alım İlanları 24-29 Aralık 2014

İşkur Kamu İşçi Alım İş İlanları 24-29 Aralık 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan İşçi Alım İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 24-29 Aralık 2014 Olan 21 Açık Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002419278

66 NCI MKNZ. P.TUG. (BG) LJM. SOS. TES. MD. (Kamu)

Z.BURNU B.TİPİ SOSYAL TESİSLER LOKANTA VE ÇAMAŞIRHANE İŞLETMESİ İST
ZEYTİNBURNU
İSTANBUL /

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı


(İSTANBUL)
29.12.20141

00002412922

ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ATATÜRK ÇİFTLİK /
77600 ÇİFTLİKKÖY
YALOVA /

Bahçıvan


YALOVA
26.12.20141

00002411524

AĞLASUN BELEDİYESİ (Kamu)

ÇINAR MAH. NO:3
15800 AĞLASUN
BURDUR /

Hizmetli (Kamu Kuruluşları)


(BURDUR)
25.12.20141

00002411458

TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

M.FEVZİ ÇAKMAK CAD.
04800 TAŞLIÇAY
AĞRI /

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı


(AĞRI)
25.12.20141

00002411446

BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZKÜRTÜN (Kamu)

CUMHURİYET CAD. -/--
29850 KÜRTÜN
GÜMÜŞHANE /

Beden İşçisi (Genel)


(GÜMÜŞHANE)
25.12.20143

00002411396

İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ATATÜRK CAD. ÇARŞI MAH. 80/
26670 İNÖNÜ
ESKİŞEHİR /

Şoför-Yük Taşıma


(ESKİŞEHİR)
25.12.20141

00002411345

AĞLASUN BELEDİYESİ (Kamu)

ÇINAR MAH. NO:3
15800 AĞLASUN
BURDUR /

Ağır Kamyon Şoförü


(BURDUR)
25.12.20142

00002411331

İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ATATÜRK CAD. ÇARŞI MAH. 80/
26670 İNÖNÜ
ESKİŞEHİR /

Beden İşçisi (Genel)


(ESKİŞEHİR)
25.12.20142

00002411307

BASIN İLAN KURUMU TATİL KÖYÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ZÜBEYDE HANIM CADDESİ BAYRAMOĞLU MAHALLESİ 126/
41400 DARICA
KOCAELİ /

Beden İşçisi (Genel)


(KOCAELİ)
25.12.20146

00002410562

TURGUTLU ÖĞRETMENEVİ LOKALİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

YEDİ EYLÜL MH. ESKİ MANİSA YOLU NO:72
TURGUTLU
MANİSA /

Çaycı


(MANİSA)
24.12.20143

00002408800

GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

HAMZAKOY EĞİTM.
MRK.
KOMUTANI
GELİBOLU
ÇANAKKALE 

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)


(ÇANAKKALE)
24.12.20141

00002408794

GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

HAMZAKOY EĞİTM.
MRK.
KOMUTANI
GELİBOLU
ÇANAKKALE 

Garson (Servis Elemanı)


(ÇANAKKALE)
24.12.20141

00002408548

KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KÖROĞLU CAD. KARADOĞAN MAH. 4/
14610 KIBRISCIK
BOLU /

Büro İşçisi


(BOLU)
24.12.20141

00002408281

KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KÖROĞLU CAD. KARADOĞAN MAH. 4/
14610 KIBRISCIK
BOLU /

Temizlik Görevlisi


(BOLU)
24.12.20142

00002408158

KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KÖROĞLU CAD. KARADOĞAN MAH. 4/
14610 KIBRISCIK
BOLU /

Şoför-Yük Taşıma


(BOLU)
24.12.20141

00002407876

KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KÖROĞLU CAD. KARADOĞAN MAH. 4/
14610 KIBRISCIK
BOLU /

Şoför-Yük Taşıma


(BOLU)
24.12.20141

00002405048

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)


(BOLU)
24.12.20141

00002405042

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Bilgisayar Operatörü


(BOLU)
24.12.20141

00002405026

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Şoför-Yük Taşıma


(BOLU)
24.12.20142

00002405001

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Beden İşçisi (Genel)


(BOLU)
24.12.20143

00002404940

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİCE MH. /
GÖYNÜK
BOLU /

Lpg Dolum Ve Boşaltım İşçisi


(BOLU)
24.12.20142
Devamı »

ÖSYM Sözleşmeli Kamu Personel Alım ilanı

ÖSYM Sözleşmeli Kamu Personel Alım İlanı

ÖSYM (Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) Sözleşmeli 9 Bilişim Personeli Alım İlanı. ÖSYM 1 Yazılım Mühendisi, 4 .Net Yazılım Mühendisi, 1 Java Yazılım Mühendisi, 2 İş Analisti Test Mühendisi, 1 Sistem Uzmanı Olmak Üzere 9 Sözleşmeli 4B Kamu Personel Alacak.

Son Başvuru Tarihi 26 Aralık 2014.

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2014 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;
YAZILIM MİMARI (1 kişi)

Genel Nitelikler
En az 5 yıl çok büyük ölçekli web ya da veri işleme yazılımı geliştirme ve tasarım deneyimine sahip,
Unit test, yazılım tasarım ve test deneyimine sahip,
Yüksek performanslı scale eden sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesi görev almış,
Operasyonel, performans ve scalability sorunlarınn tespit ve çözümünde görev almış,
Çok katmanlı uygulama geliştirme mimarilerinde görev almış,
Object oriented programming prensiplerine hakim,
Design patterns konusunda bilgili ve gerektiğinde kullanmış,
Yazılım takım liderliği deneyimine sahip
Tercih Sebepleri
Agile programlama deneyimi olan,
Yazılım kalite ve konfigürasyon yönetimi süreçlerine uygun çalışabilen,
ISO 15504 veya CMMI olgunluk süreçlerinin uyarlanmasında tecrübe sahibi,
Windows sistemler konusunda bilgili
Milyonlarca kullanıcı ya da transaction desteği sağlayacak, gereksinimlere göre NoSQL ya da SQL bazlı optimum veri saklama yapısının tasarım ve geliştirilmesinde görev almış,
NoSQL veritabanı ( cassandra, mongodb, voldemort, hbase, vb) deneyimine sahip,
Hdfs/hadoop platformları (pig, hive, flume/scribe) konusunda bilgi sahibi,
Büyük ölçekli cache sistemleri (memcached) konusunda bilgi sahibi,
Test otomasyon deneyimine sahip

İş Tanımı
Çok büyük ölçekli projelerde alt yapı (framework) konusunda çalışacak
Yazılım takımına yazılım mimarisi konularında liderlik yapacak, yazılımcılar ile beraber çalışıp yazılım mimarisi konusunda geliştiricilere yol gösterecek.
Mevcut kodları gözden geçirecek ve yeni teknolojileri ve metotları mevcut kodlara uygulayacak.
Mevcut yazılımcıların gelişmesine katkıda bulunacak
Test otomasyonu ve continuous integration ortamlarını kurup işletecek

.NET YAZILIM MÜHENDİSİ (4 kişi)
Genel Nitelikler
En az 1 yıl .NET yazılım geliştirme tecrübesi ve en az 3 yıl iş tecrübesi sahibi olmak, (Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl iş tecrübesi, sözleşme ücret tavanının iki katından fazla ücret alacaklar için en az 5 yıl iş tecrübesi ve 3 yıl .NET tecrübesi aranmaktadır. Sözleşme ücret tavanının üç katından fazla ücret alacaklar için en az 5 yıl iş tecrübesi ve en az 5 yıl .NET tecrübesi aranmaktadır)
Çok iyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.
Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

Tercih Sebepleri
Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,
HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,
IIS (Internet Information Service) konusunda tecrübeli,
Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM konularında bilgi sahibi olmak,
SQL Server veritabanı, T-SQL diline hakim olmak,
Yüksek performanslı scale eden sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış,
.NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WCF, MVC konularında deneyimli
İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak

İş Tanımı
.NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.
Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

JAVA YAZILIM MÜHENDİSİ (1 kişi)
Genel Nitelikler
Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,
Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

Tercih Sebepleri
Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
Spring, ORM çerçeveleri(Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT kullanmış olmak,
Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, angularjs v.b.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak
İş Tanımı
Ekip arkadaşlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde, high-avaliable yazılımlar geliştirmek

İŞ ANALİSTİ / TEST MÜHENDİSİ (2 kişi)
Genel Nitelikler
En az 3 yıl iş tecrübesi sahibi,
İş analizi süreç ve metodolojilerine hâkim, proje yönetimi ve yazılım süreç yönetimi konusunda bilgi sahibi,
Öğrenmeye açık, analiz yeteneğine sahip, sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine yönelik ilişkiler kurabilen,
İş takibinde başarılı ve paydaş sayısı fazla olan işlerde koordinasyon kabiliyeti yüksek,
Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip,
Çözüm odaklı, insiyatif alabilen, sorumluluk sahibi,
İyi seviyede İngilizce bilen,
Yazılım Test Teknikleri ve Süreçleri hakkında bilgi sahibi
Tercih Sebepleri
Kullanıcı deneyimi konusunda bilgi sahibi olmak. Kullanıcı deneyimi ölçme ile ilgili araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,
Erişebilirlik standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
Test otomasyon scriptlerini geliştirme tecrübesine sahip olmak

İş Tanımı
İş analisti rolünde aşağıdaki görevleri yapacaktır:
Birden fazla ve birbirinden bağımsız projeler ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların yazılım gereksinimlerine dönüştürülmesi, analiz yapılması, dokümante edilmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, programlara veya projelere dönüştürülmesini, hayata geçirilmesini ve devredilmesini takip etmek,
Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonun sağlanması,
Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,
Gereksinim yönetimi aktivitelerini yerine getirmek; gereksinim dokümanlarını hazırlamak,
Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,
Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek,
Yazılım yaşam döngüsü içerisindeki süreçlerde hazırlanan dokümantasyonların standartlara uygunluğunu kontrol etmek,

Test Mühendisi rolünde aşağıdaki görevleri yapacaktır:
İş ihtiyaçları ve analiz doğrultusunda hazırlanmış olan yazılımlarla ilgili fonksiyonel testleri, bütünlük testlerini, kabul testlerini, performans, yük ve diğer testlerin yapılmasını sağlamak ve test sonuç dokümanlarını hazırlamak,
İş gereksinimlerinin hazırlanan yazılımla karşılanıp karşılanmadığının kontrol edilmesi,
Test senaryoların hazırlanması ve test senaryoları çerçevesinde yazılımı tamamlanan uygulamaların Kalite Kontrol çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
Gerçek ortama geçişi yapılmadan önce ilgili projenin uygunluğu noktasında kalitesine onay vermek.

SİSTEM Uzmanı (1 kişi)
Genel Nitelikler
En az 3 yıl iş tecrübesi sahibi olmak,
Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2008 R2, 2012 ) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( Windows 7, Windows 8 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
Sunucu donanımları ve yapılandırması ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
En az iki sene veri depolama sistemi yöneticisi ve veri yedekleme yöneticisi olarak çalışmak,
Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almayı istemek,
Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

Tercih Sebepleri
Microsoft Exchange Server 2010 veya 2013 yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
VMware sanallaştırma hakkında bilgi sahibi olmak

II-ISTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
1) Başvuru formu (Fotoğraflı ve imzalı),
2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)
3) Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir yazılı beyan,
4) Özgeçmiş belgesi,
5) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri”ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde 2014 KPSSP3 puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)
6) Sabıka kaydına dair yazılı beyan,
7) Çalışma sürelerini gösteren belgeler(Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır),
8) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge. ( Genel Şartlar e bendi)
Başkanlığımızın www.osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 15/12/2014 - 26/12/2014 tarihleri arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.
Son başvuru tarihi 26/12/2014 saat 17.00’dır, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2014 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 90 aday sözlü sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
Yapılacak sıralamaya göre 21-22-23/01/2015 tarihinde yapılacak sözlü sınava girecek adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.
1- Yazılım Mühendisliği,
2- Proje Yönetimi,
3- Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,
4- Programlama Dilleri (C#, C++ veya Java),
5- ASP.net gibi web tabanlı uygulama,
6- Bilgisayar Ağları,
7- Bilgi Güvenliği,
8- İşletim Sistemleri,
9- Yazılım mimarisi,
10- Uygulama (Komisyon adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyebilecektir. Bu uygulamada adayın algoritmayı doğru olarak kodlaması, yazılım dilinin kütüphanelerini ve teknolojilerini kullanması, nesne tabanlı programlama bilgisi, test güdümlü programlama bilgisi ve kod kalitesi(refactoring ve tasarım kalıplarının uygulanması) ve veritabanı bilgisi ölçülecektir,
11- Pozisyonla ilgili diğer konular.
Yapılan sınavın sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak - Aralık 2014 tarihleri arası için belirlenen brüt tutar 3.757,34 TL) aşağıdaki tabloda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar belirlenecektir. Başkanlığımız ilan edilen pozisyonlarda tecrübe, öğrenim durumu gibi niteliklere göre belirtilen tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.


Pozisyon
Aylık Brüt Sözleşme

Ücreti Katsayı Tavanı
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı
YAZILIM MİMARI
(1 kişi)
4 katına kadar 1 kişi brüt 15.029,36’ya kadar
.NET YAZILIM MÜHENDİSİ
(4 kişi)
1 kişi 4 katına kadar
2 kişi 3 katına kadar
1 kişi 2 katına kadar
1 kişi brüt 15.029,36’ya kadar
2 kişi brüt 11.272,02’ye kadar
1 kişi brüt   7.514,68’e kadar
İŞ ANALİSTİ / TEST MÜHENDİSİ
 (2 kişi)
2 katına kadar 2 kişi brüt   7.514,68’e kadar
SİSTEM Uzmanı
(1 kişi)
2 katına kadar 1 kişi brüt   7.514,68’e kadar
JAVA YAZILIM MÜHENDİSİ
(1 kişi)
4 katına kadar 1 kişi brüt 15.029,36’ya kadar

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları süre içerisinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler.

BAŞVURU FORMU.

İşkur Kamu İş İlanları, Kamu Sözleşmeli Memur Personel.
Devamı »

İşkur Kamu Açık İş İlanları 22 Aralık 2014

İşkur Kamu Açık İş İlanları 22 Aralık 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan İşçi Personel Alımı Açık İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 22 Aralık 2014 Olan 10 Yeni Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002408541

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KARŞIYAKA MH.ARMUTLU MEYDANI NO:1
77500 ARMUTLU
YALOVA /

Otobüs Kaptanı (Şoförü)


(YALOVA)
22.12.20141

00002408526

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KARŞIYAKA MH.ARMUTLU MEYDANI NO:1
77500 ARMUTLU
YALOVA /

Beden İşçisi (Genel)


(YALOVA)
22.12.20146

00002408373

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

PAZARAŞAĞI MAH. YENİÇINAR BULVARI BELEDİYE SARAYI / KAT:2
32400 YALVAÇ
ISPARTA /

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)


(ISPARTA)
22.12.201414

00002407796

BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

....
66450 BOĞAZLIYAN
YOZGAT /

Beden İşçisi (Genel)


(YOZGAT)
22.12.20144

00002407694

MERSİN POLİSEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

AKKENT MAH.GMK BULV.NO:555
YENİŞEHİR
MERSİN /

Aşçı


(MERSİN)
22.12.20141

00002407278

KILIÇASLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KILIÇASLAN KASABASI /
SİNANPAŞA
AFYONKARAHİSAR /

Büro İşçisi


(AFYONKARAHİSAR)
22.12.20141

00002406644

ZİRAAT ODASI BŞK.SİNCANLI (Kamu)

AKPINAR MAH NO: 7/A
SİNANPAŞA
AFYONKARAHİSAR /

Temizlik Görevlisi


(AFYONKARAHİSAR)
22.12.20141

00002405941

İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

25 ŞUBAT CD.YENİ BELEDİYE SARAYI KAT.2
25900 İSPİR
ERZURUM /

Şoför-Yük Taşıma


(ERZURUM)
22.12.20144

00002405846

DENİZ K.K. İSTANBUL BAK. ONR. İS. K.LIĞI UMURYERİ (Kamu)

-ANADOLU KAVAĞI /
81690 BEYKOZ
İSTANBUL /

Diğer İnşaat Teknisyenleri


(İSTANBUL)
22.12.20141

00002403750

İSPİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YUKARI MAH.25 ŞUBAT CAD.YENİ BELEDİYE SARAYIKAT.2
25900 İSPİR
ERZURUM /

Beden İşçisi (Genel)


(ERZURUM)
22.12.201414
Devamı »

Facebook Sayfamızı Takip Et İŞKUR Kurs İlanlarından Haberin Olsun!