İşkur Kurs Kamu Açik İş İlanları İşkur Kursları: Kamu-İş

Ekonomi Bakanlığı Kamu Personel İlanı 2015

Ekonomi Bakanlığı Kamu Personel İlanı 2015


Ekonomi Bakanlığı Kamu Memur Personel Alım İş İlanları 2015. Ekonomi Bakanlığı10 İktisat, 8 Uluslararası İlişkiler, 6 Kamu Yönetimi, 4 Hukuk, 8 Endüstri Mühendisi, 2 Kimya Mühendisi, 2 Maden Mühendisliği Olmak Üzere Toplam 40 Memur Personel Alaca 2015.

Başvurular 7 Eylül 2015'de Başlayıp, 18 Eylül 2015 Saat 18:00'de Sona Erecek.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER
Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer
memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Alan
Sayı
İktisat 10
Uluslararası İlişkiler 8
Kamu Yönetimi 6
Hukuk 4
Endüstri Mühendisliği 8
Kimya Mühendisliği 2
Maden Mühendisliği 2
Toplam
40

Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
Sınava katılabilmek için;
1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
2)En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
3)Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,
4)T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),
- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,
- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,
- Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-30 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,
- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,
- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,
- Kimya Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,
- Maden Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,
5) ÖSYM tarafından 2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği güncel tablolara göre yapılacaktır.)
6) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak, gerekmektedir. Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 5 Ekim 2015 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları
da geçersiz sayılacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.
YAZILI SINAV
Yazılı (klasik) sınav: Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI
Alan Bilgisi Sınavı:
- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para- Banka
- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat
- Kamu Yönetimi Alanı: Genel İktisat, Türkiye’de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset İlişkisi, Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Tarihi, İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları
- Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku
(Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
- Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması
- Kimya Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Termo Dinamik, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı ve Tasarım
- Maden Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Kaya Mekaniği, Maden İşleme Yöntemleri, Cevher Hazırlama ve Çıkarma, Havalandırma, Maden Ekonomisi,
Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorusunu cevaplandıracaklardır.
Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:
- İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi,
- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat.
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yazılı puan ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 18 Ekim 2015 Pazar günü 10.00 –15.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:
Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:
Başvurular, 7 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Başvurular “www.ekonomi.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER
Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) T.C. Kimlik Numarası,
b) KPSS, YDS veya diğer yabancı dil sonuç puanı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)
d) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair banka dekontu. (ATM veya başka bankalardan EFT yoluyla yapılacak ödemeler ile müracaat tarihleri dışında yapılacak ödemeler ve dekontlarında Ad Soyad - TC Kimlik Numaraları belirtilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru yapacak adaylar vesikalık Fotoğraf, Diploma, Yabancı dil belgesi ve Banka Dekontunu taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.
Eksik belge ve bilgi ile müracaatta bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri

19-30 Ekim 2015 tarihleri arasında ilgili Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

SINAVLARA İTİRAZ
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak olup, süresi dışında yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

NİHAİ SONUÇ
Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim bilgileri:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Tel: 0 312 204 75 33 – 204 79 02
Devamı »

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Kamu 4B Personel

Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Kamu 4B Personel


T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 4B 24 Kamu Personel Alım İş İlanı 2015.

31 Ağustos 2015'de Başlayacak Olan Başvurular, 11 Eylül 2015'de Sona Erecek.


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Şehir Plancısı, 1 adet Mütercim-Tercüman ve 21 adet Arşiv Uzmanı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:
A.GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
B. ÖZEL ŞARTLAR:
1. Harita Mühendisi Pozisyonu:
a) Üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Geomatik Mühendisliği bölümü ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.
c) Arazi şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
2. Şehir Plancısı Pozisyonu:
a) Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümü ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.
c) Arazi şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
3. Mütercim-Tercüman Pozisyonu:
a) Üniversitelerin İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümünden mezun olmak,
b) YDS İngilizce sınavından en az (B) düzeyinde veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından buna denk puan almış olmak, (YDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi iki yıldır)
c) 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.
4. Arşiv Uzmanı Pozisyonu:
a) Üniversitelerin kütüphanecilik, arşiv, bilgi ve belge yönetimi ya da transkript ile belgelendirmek kaydıyla lisans programında Osmanlı Paleografyası/Osmanlı Türkçesi/Osmanlıca, Arapça ve Farsça derslerinden en az birine yer veren bölümlerinden mezun olmak,
b) 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ-TARİHİ- YERİ VE İSTENİLEN BELGELER:
Adaylar başvurularını, 31.08.2015-11.09.2015 tarihleri arasında, son gün mesai saati bitimine kadar, www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle sadece elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar elektronik ortamda doldurdukları Başvuru Formunun fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış bilgisayar çıktısını atanmaya hak kazanmaları halinde istenilen belgeler kapsamında kuruma sunacaklardır.
Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra herhangi bir bilgiyi yanlış girdiklerini fark ederlerse başvuruların son günü mesai saati bitimine kadar ilk aldıkları şifre ile ya da yeniden şifre alarak kendilerine ait form üzerinde düzeltme yapabilirler.
Başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular ile aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da eksik ve yanlış bilgileri ihtiva eden başvurular geçersiz sayılacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan;
A. SINAVA TABİ OLMAYAN POZİSYON UNVANLARINDA:
Harita Mühendisi ve Şehir Plancısı pozisyonlarında; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) bendi uyarınca sınav yapılmaksızın 2014 yılı KPSSP3 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak ve en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle her bir unvan için ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Ayrıca her bir unvan için 3 (üç) yedek aday belirlenecektir.
Atanmaya hak kazanan asıl aday listesi ve yedek aday listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
B. SINAVA TABİ POZİSYON UNVANLARINDA:
1. Başvuruların Değerlendirilmesi
Arşiv Uzmanı ve Mütercim-Tercüman pozisyonlarında; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (c) bendi uyarınca 2014 yılı KPSSP3 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak ve en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle her bir unvan için ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Yapılan bu sıralamada son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. Sınavın Şekli ve Konusu:
Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak ve yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sınavlar aşağıda yer alan şekil ve içeriğe göre yapılacaktır:
a) Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı sınavda adaylardan Türkçe bir metnin İngilizceye ve İngilizce bir metnin Türkçeye çevirisi istenilecektir.
Arşiv Uzmanı pozisyonu için yapılacak yazılı sınavda adaylardan matbu ve el yazması Osmanlıca metinlerin çevirisi istenilecektir.
b) Yapılacak sözlü sınavlarda adayların atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecektir.
3. Sınav Yeri ve Tarihi:
Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı pozisyonları için yazılı sınavı 01.10.2015 ve sözlü sınavı 08.10.2015 tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 Cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınava hak kazanan adaylar 01.10.2015 tarihinde saat 10.00’ da ve sözlü sınavına hak kazanan adaylar 08.10.2015 tarihinde saat 10.00’ da yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesiyle hazır bulunacaklardır.
4. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve İlanı:
Yazılı sınav sonucundan 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ilan edilerek sözlü sınava çağrılacak ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması, adayların nihai başarı puanını oluşturur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak olup her bir unvan için ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Ayrıca Mütercim-Tercüman pozisyonu için 3 (üç) yedek aday ve Arşiv Uzmanı pozisyonu için 10 (on) yedek aday belirlenecektir.
Atanmaya hak kazanan asıl aday listesi ve yedek aday listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar aşağıda istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır.
1. Fotoğraflı ve imzalı Başvuru Formu,
2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı örneği (gerekmesi halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği )
3. 2014 KPSS sonuç belgesi,
4. Mütercim-Tercüman kadrosuna başvuranlar YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
5. Arşiv Uzmanı kadrosuna başvuranlardan kütüphanecilik, arşiv, bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden mezun olmayanların lisans programında Osmanlı Paleografyası/Osmanlı Türkçesi/ Osmanlıca, Arapça ve Farsça derslerinden en az birinin yer aldığını gösterir transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
6. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu,
7. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.

V- DİĞER HUSUSLAR
1. Başvuru ve sınav sürecinde adayların beyanı esas alınacak olup yerleştirme sürecinde adaylardan belge istenecektir. Kurumumuz başvuru, sınav ve yerleşme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilecek ve beyanların doğruluğunu resmi mercilerden alınacak bilgilerle teyit edebilecektir.
2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3. Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumumuzda sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeyecektir.
4. Asıl adayların sözleşme yapmaya gelmemesi veya sözleşme yapıp göreve başlamamaları halinde yedek adaylar, yedek aday sırasına göre sözleşme yapmaya çağrılacaktır. Yedek listesindeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

VI- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: İçişleri Bakanlığı
Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136
06200 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: 0 (312) 591 21 88 – 591 22 81
Mesai Saatleri: 09.00-18.00
Devamı »

İŞKUR Kamu İşçi Alımları 9 Eylül 2015

İŞKUR Kamu İşçi Alımları 9 Eylül 2015


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu Açık İş İlanları İşçi Personel Alımları, Son Başvuru Tarihleri 9 Eylül 2015 Olan 15 Açık Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002890537

MENEMEN BELEDİYE BŞK. (Kamu)

CAMİKEBİR MAH ŞEHİT KEMAL CAD. NO:1
35660 MENEMEN
İZMİR /

Bahçıvan


(İZMİR)
09.09.20156

00002889645

DENİZ KUVVETLERİ KOM. KARAR. DES.KIT. KOM.BAK. ONAR.VE İSTİH.KOM (Kamu)

BAKANLIKLAR
6100 ÇANKAYA
ANKARA /

Marangoz


(ANKARA)
09.09.20151

00002889355

ÇANAKKALE ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

CEVATPAŞA MAH KAYSERİLİ AHMET PAŞA CAD.
17100 ÇANAKKALE MERKEZ
ÇANAKKALE /

Garson (Servis Elemanı)


(ÇANAKKALE)
09.09.20154

00002888592

GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) (Kamu)

GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI /
İZMİT
KOCAELİ /

Yapı Yalıtımcısı


(KOCAELİ)
09.09.20154

00002887869

PAZARYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ANKARA CADDESİ NO.1
25930 PAZARYOLU
ERZURUM /

Kamyon Şoförü


(ERZURUM)
09.09.20152

00002877177

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Hidrolikçi (Gemi)


(İZMİR)
09.09.20153

00002876615

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Tesviyeci


(İZMİR)
09.09.20151

00002876604

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Kompresörcü (Gemi)


(İZMİR)
09.09.20152

00002876594

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)


(İZMİR)
09.09.20151

00002876583

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Gemici


(İZMİR)
09.09.20152

00002876524

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Elektrikçi (Genel)


(İZMİR)
09.09.20151

00002876512

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Elektronik Teknisyeni


(İZMİR)
09.09.20154

00002876483

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Döşemeci (Gemi)


(İZMİR)
09.09.20152

00002876470

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Boyacı-Metal


(İZMİR)
09.09.20152

00002876302

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Kamu)

NALDÖKEN KAVŞAĞI KARŞIYAKA - ALAYBEY GİRİŞİ /
35600 KARŞIYAKA
İZMİR /

Armadör İşçisi


(İZMİR)
09.09.20152
Devamı »

İŞKUR Kamu Açık İş İlanları 2-7 Eylül 2015

İŞKUR Kamu Açık İş İlanları 2-7 Eylül 2015


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamuda Açık İş İlanları İşçi Personel Alımları, Son Başvuru Tarihleri 2-7 Eylül 2015 Olan 38 Açık İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002888408

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ESKİŞEHİR CAD. ORTA MAH. 20/
11600 SÖĞÜT
BİLECİK /

Ses Yayın Cihazları Operatörü


(BİLECİK)
07.09.20152

00002888378

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ESKİŞEHİR CAD. ORTA MAH. 20/
11600 SÖĞÜT
BİLECİK /

Kantin İşletmecisi


(BİLECİK)
07.09.20152

00002888337

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ESKİŞEHİR CAD. ORTA MAH. 20/
11600 SÖĞÜT
BİLECİK /

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı


(BİLECİK)
07.09.20151

00002888303

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ESKİŞEHİR CAD. ORTA MAH. 20/
11600 SÖĞÜT
BİLECİK /

Çöp Kamyonu Sürücüsü


(BİLECİK)
07.09.20153

00002888272

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ESKİŞEHİR CAD. ORTA MAH. 20/
11600 SÖĞÜT
BİLECİK /

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü


(BİLECİK)
07.09.20153

00002888025

ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-EDİRNE (Kamu)

TALATPAŞA CAD / NO:170 MERKEZ EDİRNE
EDİRNE MERKEZ
EDİRNE /

Aşçı


(EDİRNE)
07.09.20151

00002887756

HALIKÖY BELEDİYESİ (Kamu)

- FATİH MAHALLESİ -/-
66540 KADIŞEHRİ
YOZGAT /

Beden İşçisi (Temizlik)


(YOZGAT)
07.09.20151

00002887355

ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ÇUKURKUYU KASABASI
51720 BOR
NİĞDE /

Şoför-Yük Taşıma


(NİĞDE)
07.09.20155

00002887322

ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ÇUKURKUYU KASABASI
51720 BOR
NİĞDE /

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi


(NİĞDE)
07.09.20159

00002886725

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

RASİH KAPLAN MAH.CUMHURİYET CAD. NO:1 GÜNDOĞMUŞ
07860 GÜNDOĞMUŞ
ANTALYA /

İş Makineleri Operatörü


(ANTALYA)
07.09.20151

00002885544

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SKS DAİ.BŞK.SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ (Kamu)

TERME CD
KIRŞEHİR MERKEZ
KIRŞEHİR /

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı


(KIRŞEHİR)
07.09.20154

00002885506

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SKS DAİ.BŞK.SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ (Kamu)

TERME CD
KIRŞEHİR MERKEZ
KIRŞEHİR /

Okul Öncesi Öğretmeni


(KIRŞEHİR)
07.09.20154

00002885755

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (FETHİYE FENERLERİ BAKIM ONARI (Kamu)

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE BAŞTEKNİSYENLİĞİ
FETHİYE
MUĞLA /

Elektrik Teknisyeni


(MUĞLA)
07.09.20151

00002883638

İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

HÜKÜMET ABDULLAHPAŞA 58/
24700 İLİÇ
ERZİNCAN /

Şoför-Yük Taşıma


(ERZİNCAN)
07.09.20151

00002884403

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Kamu)

BAYINDIRLIK ARKASI POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21000 BAĞLAR
DİYARBAKIR /

Elektrikçi (Genel)


(DİYARBAKIR)
04.09.20151

00002884205

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Yapı Yalıtımcısı


(İSTANBUL)
04.09.20151

00002883925

BOZYAZI SULAMA B RL (Kamu)

MERKEZ MAH.BOZYAZI-MERSİN
33830 BOZYAZI
MERSİN /

Beden İşçisi (Genel)


(MERSİN)
04.09.20151

00002879512

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Tekne Ustası (Polyester)


(İZMİR)
04.09.20152

00002881718

TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

TCDD. 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
58080 SİVAS MERKEZ
SİVAS /

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı


(SİVAS)
03.09.20151

00002881058

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI.
AĞDACI MAH.
74100 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı


(BARTIN)
03.09.20153

00002879926

AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLI (Kamu)

AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MARMARİS/MUĞLA
MARMARİS
MUĞLA /

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)


(MUĞLA)
03.09.20151

00002879895

AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLI (Kamu)

AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MARMARİS/MUĞLA
MARMARİS
MUĞLA /

Diğer İnşaat Boyacıları


(MUĞLA)
03.09.20151

00002879850

AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLI (Kamu)

AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MARMARİS/MUĞLA
MARMARİS
MUĞLA /

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni


(MUĞLA)
03.09.20151

00002879226

D.K.K.BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI (Kamu)

ANADOLU CAD. TURAN /
BAYRAKLI
İZMİR /

Elektrikçi (Genel)


(İZMİR)
03.09.20151

00002879024

D.K.K.BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI (Kamu)

ANADOLU CAD. TURAN /
BAYRAKLI
İZMİR /

Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı


(İZMİR)
03.09.20151

00002880450

SOĞUKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

SOĞUKPINAR BELDESİ MERKEZ MH.BELEN CAD.NO:26
ESPİYE
GİRESUN /

Kanal Ve Izgara İşçisi


(GİRESUN)
02.09.20151

00002880076

BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI (Kamu)

MODERN EVLER MAH.LİMAN B KAPISI KARŞISI İSKENDERUN HATAY
31200 İSKENDERUN
HATAY /

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi


(HATAY)
02.09.20151

00002879158

BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI (Kamu)

MODERN EVLER MAH.LİMAN B KAPISI KARŞISI İSKENDERUN HATAY
31200 İSKENDERUN
HATAY /

Elektrikçi (Genel)


(HATAY)
02.09.20151

00002879018

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Kamu)

BAYINDIRLIK ARKASI POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21000 BAĞLAR
DİYARBAKIR /

Garson (Servis Elemanı)


(DİYARBAKIR)
02.09.20156

00002879000

TORTUM ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

HALİT PAŞA MAH.KENAN EVREN CAD. NO:58
25430 TORTUM
ERZURUM /

Aşçı


(ERZURUM)
02.09.20151

00002878997

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Kamu)

BAYINDIRLIK ARKASI POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21000 BAĞLAR
DİYARBAKIR /

Aşçı


(DİYARBAKIR)
02.09.20156

00002878951

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Kamu)

BAYINDIRLIK ARKASI POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21000 BAĞLAR
DİYARBAKIR /

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)


(DİYARBAKIR)
02.09.20154

00002878922

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Kamu)

BAYINDIRLIK ARKASI POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21000 BAĞLAR
DİYARBAKIR /

Temizlik Görevlisi


(DİYARBAKIR)
02.09.20152

00002878909

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Kamu)

BAYINDIRLIK ARKASI POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21000 BAĞLAR
DİYARBAKIR /

Elektrik Tesisatçısı/Elektrik Tesisatçısı Ve Pano Montörü


(DİYARBAKIR)
02.09.20151

00002878889

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Kamu)

BAYINDIRLIK ARKASI POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21000 BAĞLAR
DİYARBAKIR /

Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı


(DİYARBAKIR)
02.09.20151

00002878865

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR (Kamu)

BAYINDIRLIK ARKASI POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21000 BAĞLAR
DİYARBAKIR /

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü


(DİYARBAKIR)
02.09.20151

00002878795

MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ESKİŞEHİR CAD. ORTA MAH. 136/
26800 MAHMUDİYE
ESKİŞEHİR /

Beden İşçisi (Genel)


(ESKİŞEHİR)
02.09.20155

00002878659

BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI (Kamu)

MODERN EVLER MAH.LİMAN B KAPISI KARŞISI İSKENDERUN HATAY
31200 İSKENDERUN
HATAY /

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)(HATAY)
02.09.20151
Devamı »

Devlet Su İşleri Bilişim Personeli İlanı 2015

Devlet Su İşleri Bilişim Personeli İlanı 2015


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 4b 10 Bilişim Personeli Alacak 2015. Kamu Memur Personel Alımları 2015.

Başvurular 24 Ağustos 2015'de Başlayıp, 4 Eylül 2015 Saat 17:30'da Sona Erecek.


DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
DSİ Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR
1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı)
a. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek
b. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.
c. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak
d. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
f. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
i. İleri seviye PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,
j. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
k. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l. Entity Framework, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,
m. Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
n. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
o. Tercihen İş zekası araçları üzerinde tecrübe sahibi olmak,
p. Veri ambarı ve veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
q. İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,
r. Gereksinim belirleme metodları hakkında bilgi sahibi olmak,
s. Gereksinim analiz ve dökümantasyonuna yönelik teknikler hakkında bilgi sahibi olmak,
t. İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
u. Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karsılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
v. Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
w. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
o Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
o Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

2. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı)
a. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek
b. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.
c. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak
d. JQuery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
e. OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
f. IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment) konusunda tecrübesi olmak,
g. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
h. Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az ikisini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi olan,
i. ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,
j. iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
k. Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,
l. Tercihen;
o Java konusunda deneyim sahibi olmak,
o ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,
o ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
o Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb..) sahibi olmak,
o OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,
o Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
o Dağıtık coğrafi veritabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyim sahibi olmak,

3. 1. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı)
a. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek
b. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.
c. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak
d. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
i. PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak
j. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
k. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l. Entity Framework, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,
m. Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
n. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
o. Tercihen İş zekası araçları üzerinde tecrübe sahibi olmak,
p. Veri ambarı ve veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
q. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
o Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
o Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

4. 1. TİP CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı)
a. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek
b. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.
c. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak
d. JQuery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
e. OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
f. IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
g. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
h. Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,
i. ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,
j. Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,
k. Tercihen;
o ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,
o ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
o Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb..) sahibi olmak,
o OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,
o Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

5. 2. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi – Tam Zamanlı)
a. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
c. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d. XML, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
e. Oracle veri tabanı üzerinde PL/SQL, stored procedure veya function konularında deneyim sahibi olmak,
f. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
g. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,
h. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
o Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
o Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

6. 2. TİP CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı)
a. Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıl C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
b. JQuery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
c. OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
d. IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
e. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
f. Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,
g. ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,
h. Tercihen;
o ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,
o ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
o Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb..) sahibi olmak,
o Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ
1) İstenilen Belgeler
a) Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
b) DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.dsi.gov.tr) alınacak İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ),
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,
d) Fotoğraflı özgeçmiş,
e) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
f) KPSS sonuç belgesi,
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)
h) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
i) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
j) Özel şartlarda belirtilen tecrübeleri gösterir belgeler,
k) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet
döküm belgesi,
l) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
m) Adli sicil kaydı.

2) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi
Başvurular, 24/08/2015 Pazartesi günü saat 08:30’ da başlayıp 04/09/2015 Cuma günü saat 17:30’ da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
Adayların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra; istenilen diğer belgeler ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde 14/09/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV
1) Sınav Şekli
Sınav sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
2) Sınav Yeri ve Tarihi
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve adayların sınava giriş tarih ve saatleri Kurumun internet sitesinden 14/09/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav 29/09/2015 ile 09/10/2015 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

3) Sınav Konuları
Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME
Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İTİRAZ
Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesinden 23/10/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir. Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonuç ilgiliye yazılı olarak başvuru formunda aday tarafından beyan edilen adrese bildirilecektir.

VIII. SÖZLEŞME ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık 2015 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 3.870,06 TL) ’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Maliye Bakanlığı tarafından vizesi verilmiş olan brüt tavan ücretler
A 4 kata kadar 15.480,24
B 3 kata kadar 11.610,18
C 2 kata kadar 7.740,12
D 1 kata kadar 3.870,06

Kurum tarafından belirlenen sözleşme başlangıcı brüt ücretler
Alınacak Kişi Sayısı
Pozisyon
Ücret (Brüt)
1 KIDEMLİ YAZILIM UZMANI 11.610,18
1 KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI 11.610,18
2 1. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 9.675,15
1 1. TİP CBS YAZILIM UZMANI 9.675,15
4 2. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 6.772,61
1 2. TİP CBS YAZILIM UZMANI 6.772,61

Kurum, sözleşme imzalanan personelin performansına göre brüt ücretini, Maliye Bakanlığı tarafından vizesi verilmiş olan brüt tavan ücretlere kadar iyileştirme yapma hakkına sahiptir.

IX- DİĞER HUSUSLAR
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulundurulacaktır.
b) Giriş Sınavı’nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle DSİ Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.
c) Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır. Kurumumuzca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
d) 1 (bir) yıl içinde boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedeklerden atama yapılabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara
Web: http://www.dsi.gov.tr
Telefon: +90 312 454 54 54
Devamı »

İller Bankası Sözleşmeli Kamu Personel İlanı

İller Bankası Sözleşmeli Kamu Personel İlanı


TC. İller Bankası Kamu Sözleşmeli Memur Personel Alım İlanı. İller Bankası 175 4b Personel Alım İlanı 2015.

Başvurular 20 Ağustos 2015'de Başlayıp, 4 Eylül 2015 Saat 17:30'da Sona Erecek.

İLLER BANKASI A.Ş. TEKNİK UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL
Bankaya giriş sınavı ile Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının
İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği,
bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya
da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
c) 01/01/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
h) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına bir defadan fazla girmemiş olmak,
ı) Bankaya alınacak Teknik Uzman Yardımcılarının öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

İller Bankası Sözleşmeli Kamu Personel İlanı

Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları zorunludur.

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden yetmiş (70) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın beş (5) katı aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)

i) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle 2013, 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 20/08/2015-04/09/2015 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 06110 Altındağ/ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü) göndereceklerdir.

c) 04/09/2015 Cuma günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar
ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

ç) Adayların başvuru evrakları Banka tarafından kontrol edildikten sonra adayın başvurusu onaylanacak ya da reddedilecektir.
Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamazlar.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda
bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı
belirtilen sayının beş (5) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4. BAŞVURU BELGELERİ
Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;

a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.
c) KPSS sonuç belgesi ile 2 nci maddenin (i) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge,
ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte yapılır.

5. SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 14/09/2015 – 18/09/2015 tarihleri arasında “Sınav Giriş Belgesi”ni “gazisem.gazi.edu.tr” adresinden alacaktır.

Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

b) Yazılı sınav 19/09/2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olup ayrıca sınav yeri ve saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.

c) Sözlü sınav Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

6. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır

Yazılı sınavda adaylara temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.
Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir. Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan
tamamlanabilir.

Giriş sınavını kazanan teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

8. BİLGİ
Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ve “İller Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları İle Teknik Uzmanlığa ve Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir. Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve 0.312.303 33 11 – 12 numaralı telefondan edinilebilir.
Devamı »