İşkur Kurs Kamu Açik İş İlanları İşkur Kursları: Kamu-İş

Hazine Müsteşarlığı Kamu Memur Personel Alım

Hazine Müsteşarlığı Kamu Memur Personel Alım


T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans Ve İhale Birimi 2 Elektrik Ve Elektronik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 2 Gıda Mühendisi, 4 Diğer Matematik Branşları, 2 Matematik, 2 İstatistik, 1 Hukuk Ve 1 Çalışma Ekonomisi Ve Endüstrisi İlişkileri Olmak Üzere Toplam 15 Memur Personel İlanı 2015.

31 Temmuz 2015'de Başlayacak Olan Başvurular, 31 Ağustos 2015 Mesai Saati Bitiminde Sona Erecek.


T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)

5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 07 Eylül – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır.
Uzman Personel pozisyonlarının mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Uzman Personel pozisyonlarının mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır: ALAN
ADET
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2
İnşaat Mühendisliği 1
Gıda Mühendisliği 2
Diğer mühendislik branşları 4
Matematik 2
İstatistik 2
Hukuk 1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1
TOPLAM 15


Birim, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),
c) En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.yok.gov.tr),
e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden, “KPSSP 5” puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, alanlar için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir),

GİRİŞ SINAVI ESASLARI
Giriş sınavı sadece “sözlü sınav” olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurusu kabul edilip giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde (http://www.cfcu.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Komisyon marifetiyle sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydıyla ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda, uzman personel adaylarının mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.
Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan sorular sorulacaktır:
- Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,
- Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,
- Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),
- Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,
- Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular,

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar “asil aday”; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla “yedek aday” belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’nin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.
Giriş sınavını kazanan adayların listesi sözlü sınavı takip eden on beş iş günü içinde, Birimin ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilecektir.
Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek “İş Talep Formu” ve aşağıda sayılan belgeler şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıdaki adresine, en geç 31 Ağustos 2015 günü mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.
Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi
Eskişehir Yolu 4. km 2180.Cd. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06510 Söğütözü/Ankara

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları “İş Talep Formu” ile birlikte, aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini (belgeler aslı ile beraber ibraz edilmesi durumunda Birimimizce de tasdik edilebilecektir.) ibraz etmeleri gerekmektedir:
a) KPSS Sonuç Belgesi,
b) KPDS veya YDS Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belge,
c) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi,
d) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar, göreve başlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime sunmak zorundadırlar:
a) Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan,
b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.
İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

DİĞER HUSUSLAR
Uzman Personele, 1 inci dereceli kadroda görev yapan Hazine uzmanına her türlü ödemeler dahil ödenmekte olan tutarı geçmemek üzere ücret ödenir. Birimdeki diğer çalışma koşulları hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, 5671 sayılı “Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile “Merkezi Finans Ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği’ni inceleyebilirler.
Devamı »

Ceza ve Tekvikfevleri 81 Kamu Personel İlanı

Ceza Ve Tevkifevleri 81 Kamu Personel İlanı


Kamu İş İlanları, Kamuda Memur Personel Alımı 2015. T.C. Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatlarında Görevlendirilmek Üzere 23 Adet Ceza İnfaz Kurumu Katibi, 23 Adet Şoför, 20 Adet Teknisyen, 8 Adet Aşçı Ve 7 Adet Kaloriferci Olmak Üzere Toplamda 81 Kamu Memur Personel Alacak.

6 Ağustos 2015 Tarihinde Başlayacak Olan Başvurular, 14 Ağustos 2015 Mesai Saati Bitiminde Sona Erecek.

T.C. ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
Ceza İnfaz Kurumu Katibi, şoför, Teknisyen, Aşçı ve Kaloriferci
Alımı Sınav İlanı


1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9,10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara EK-2 listede belirtilen yerler için 23 ceza infaz kurumu katibi, 23 Şoför, 20 teknisyen, 8 aşçı ve 7 kaloriferci olmak üzere toplam 81 personel alımı yapılacaktır.
2. Başvurularda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.
-Aşçı, kaloriferci ve teknisyen adayları için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı belirlenecektir.),
-şoför adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.
-Ceza infaz kurumu katibi adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken şartlar;

I. Genel şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c)Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak; adayların merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel Şartlar:

A- Ceza infaz kurumu katipliği kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

B- Şoför kadrosuna atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

C- Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

D- Aşçı ve kaloriferci kadrolarına atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
gerekmektedir.

4. Başvuru tarihi :
Başvurular 06 Ağustos 2015 günü başlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Başvuru yeri ve Şekli:
Adaylar yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınava adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav (KPSS-2014) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuracaklardır.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar farklı unvanlara (infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği dahil) ilişkin aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.

6. Sınav yeri:
EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

7. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:
Sözlü sınava katılacak adaylar ile uygulama sınavına katılacak adaylar, sözlü sınavdan önce 24 Ağustos 2015 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8. Ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınav tarihi:
07 Eylül 2015 günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır.

9. Şoförler için uygulama sınav tarihi: 10 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

10. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:
İlan edilen kadro sayısının Yönetmelikte belirtilen katları içerisine giren ve 24 Ağustos 2015 tarihinde ilan edilen adayların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) en geç 10 Eylül 2015 tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

11. Sözlü sınav tarihi:
Ceza infaz kurumu katipliği, teknisyen, şoför, aşçı ve kaloriferci kadrolarına ilişkin sözlü sınav 12 Ekim 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.

12. Sınav şekli:
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

13. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurulabilir.

14. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak düzenlenecektir. Ceza infaz kurumu katipliği kadrosuna atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

15. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya atama onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.

16. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

17. Söz konusu kadrolar EK-2 listede belirtilen kurumların ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; bu kadrolara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi atamaya esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

Ek Dosyaları İçin Tıklayın.

EK-1 : Başvuru formu
EK-2 : Sınav izni verilen komisyonlara ait liste
EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
Devamı »

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11 Personel Alacak

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 11 Personel Alacak


T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Kamu Personel Alım İlanı. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 11 Orman Ve Su İşleri Uzman Yardımcısı Personel İlanı Yayınlandı 2015.

17 Ağustos 2015'de Başlayacak Olan Başvurular, 27 Ağustos 2015 Mesai Saati Bitiminde Sona Erecek.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN
ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 11 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.
Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Orman Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından bir (1), Biyoloji bölümü mezunlarından üç (3), İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Maliye bölümü mezunlarından bir (1) kişi.

1-YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Biyoloji, İstatistik ve Maliye bölümünden mezun olmak.
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24'den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25'den, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama ve Biyoloji Bölümü Mezunları için KPSSP3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.
- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak
- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak
şartları aranır.
Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Bakanlığımızın Alparslan Türkeş Cad. NO:71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Personel Dairesi Başkanlığından ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 17.08.2015 tarihinden 27.08.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) Başvuru Formu,
b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı,
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
(Posta yoluyla başvuracak adaylar öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek fotokopilerini Bakanlığımız Taşra Birimlerine onaylatabilirler.)
ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

4-SINAVIN ŞEKLİ:
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
a) Mesleki alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,
d) Genel yetenek ve genel kültürünü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,
değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.
Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:

Orman Mühendisliği Bölümü için: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, Silvikültür, Amenajman (Orman, Havza), Toprak İlmi, Ekoloji, Erozyon, Ağaçlandırma, Ormancılık Kadastrosu. Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında verilen izinler, Yaban Hayatı Envanter Teknikleri Tür eylem planları "biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi ve korunması", "genetik çeşitlilik ve genetik kaynaklar.

Çevre Mühendisliği Bölümü için: Yerüstü Suyu Kalitesi ve Yönetimi Uygulamaları, Su kalitesi, Su Kalitesi Parametreleri, su kalitesi kontrolü, Yeraltı Suyu Yönetimi, Su Temini ve Arıtımı, atıksu arıtımı, atıksu uzaklaştırma, Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Prosesler, Su Kirliliği ve Kirletici Kaynakları, Ulusal ve Uluslararası Su Mevzuatı (AB Direktifleri, Yönetmelikler vb.), Su Hukuku ve Su İle İlgili Uluslararası Antlaşmaları, Çevre Modelleme, Suların Yeniden Kullanımı, Havza Yönetimi, Suyun Havza Bazlı Bütüncül Yönetimi, Toprak kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin ilkeler (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğe göre), Hava emisyonu tespiti ve sınırlaması (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre), Biyokütle (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre-Tanımlar), Atıksuların Boşaltım İlkeleri (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre), İçme Suyu ve Atıksu Arıtımı, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Su Analizleri ve İzleme, İçme Suyu Temini, İklim, sera etkisi ve karbon dioksit, Hidrolik Çevrim, Akarsu Havzalarının Özellikleri, İklim değişikliği ile ilgili uluslararası sözleşme ve protokoller ile ülkemizin bu husustaki konumu, İklim değişikliği, etkileri ve iklim değişikliğine uyum kavramları, Kuraklığın çevre ve sosyal yaşantıya etkileri, Taşkınların çevre kirliliğine etkileri, Ülkemizin Sınıraşan Suları ve Havzaları, Ülkemizin Sınıraşan Su Politikaları, Su Yönetimi İle İlgili Güncel Gelişmeler, Su Kimyası, Su Kaynakları Planlaması, Su Tahsisleri, Su Güvenliği ve Su Hukuku, ÇED, Çevre Hukuku, Çevre ile İlgili Uluslar Arası Antlaşmalar, Su Verimliliği, Doğal Kaynak ve Su Ekonomisi.

Endüstri Mühendisliği Bölümü için: İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Yöneylem, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Benzetim (Modelleme), Üretim Sistemleri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İçin: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, Sosyoloji, İstatistik, Kalkınma planları, Her tür ve ölçekte fiziki planlar (ÇDP, Nazım ve Uygulama İmar Planları), Yönetim Planları, Peyzaj, Mimari Proje, Kentsel Tasarım Projeleri, Çevre ve Çevre Hukuku, İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm, Temel Tasarım İlkeleri, Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi

Biyoloji Bölümü için: Mikrobiyoloji, Hidrobiyoloji, Limnoloji, Biyolojik İzleme, Ekoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Botanik, Mikrobiyoloji, Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel, Zooloji, Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, Yaban hayvanı üretimi ve doğaya yerleştirilmesi Yaban Hayatı Envanter Teknikleri, Hayvanat bahçeleri, Uluslararası Sözleşmeler (CITES), Tür eylem planları, Uluslararası Sözleşmeler (BERN), Akdeniz foku ve deniz kaplumbağaları, biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi ve korunması, genetik çeşitlilik ve genetik kaynaklar

İstatistik Bölümü için : 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Veri Madenciliği, Örnekleme, Olasılık Hesapları, Regression Analizi, Veri Tabanı Programlama, Anket Düzenleme, İstatistiksel Grafik Yöntemleri. Kara Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları,

Maliye Bölümü için : 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Bütçe Kanunu, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
konularından soru sorulacaktır.

5-SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü Sınav, 7 Eylül 2015 tarihinde saat 10:00’da Alparslan Türkeş Cad. NO:71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6-DEĞERLENDİRİLME:
Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7-YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alparslan Türkeş Cad. NO:71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Devamı »

Ceza ve Tevkifevleri 1534 İnfaz Koruma Memuru

Ceza Ve Tevkifevleri 1534 İnfaz Koruma Memuru


T.C. Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatlarında Görevlendirilmek Üzere 1534 İnfaz Koruma Memurluğu Öğrencisi Personel Alım İlanı 2015. Kamu iş İlanları Kamuda Personel Alımı 2015.

6 Ağustos 2015'de Başlayacak Olan Başvurular, 14 Ağustos 2015 Mesai Saati Bitiminde Sona Erecek.


T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlanı

1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 -11 ve 12’nci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için toplam 1534 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alımı yapılacaktır.

2. Başvurularda lisans mezunları için 2014-KPSSP3, önlisans mezunları için 2014-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014-KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak şartı aranacaktır.

3. Başvurular 06 Ağustos 2015 günü başlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı EK-1 listede belirtilen Adlî Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi (APS) veya kargo ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.
Adaylar infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel alımına yönelik ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.

4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;
EK-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı (erkek ve bayanlar için ayrı ayrı belirlenecektir) çağrılacaktır.
Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

5. Sınav yeri: EK-1 listede belirtilen Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

6. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 27 – 28 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınav ve mülakata katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların (EK-3) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında ve aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 04 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecektir.

7.Sözlü sınav ve mülakat: 05 Ekim 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır.
Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
a) EK-2 Başvuru formu,
b) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
c) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

9. Boy Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler:
a) İlan edilen kadronun beş katı için sıralamaya giren adayların boy kilo ölçümüne gelirken Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir.) Söz konusu form (EK-3) komisyonlarca onaylanacaktır. Form teslim alındıktan sonra adayın boy kilo ölçümüne alınması gerekmektedir.
b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan.

10. İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak.(örneğin; 170 cm. boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir.)
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 06 Temmuz 1984 ve sonrası, ön lisans mezunları için 27 Eylül 1984 ve sonrası, ortaöğretim mezunları için 28 Eylül 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)

11. Sözlü Sınav ve Mülakat;

A) Sözlü sınav; a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, c) Genel kültür 40, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya bir kaçından soru sorulacaktır.

B) Mülâkat; a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50, b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

12. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.
Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu (açık öğretim dâhil) mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.

13. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler; a) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
b) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
c) Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Belgenin aslı getirildiği takdirde komisyonlarca aslı gibidir yapılacaktır)

14. Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Eğitim merkezlerine kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.

15. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

16. Özel Hükümler;
a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3243) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (2015 yılı itibariyle 269,44 TL) aylık harçlık ödenecektir. b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.
c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.
d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınacaktır.
e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

EK DOSYALARI İNDİRİN.

EK-1 Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste
EK-2 Başvuru formu
EK-3 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
Devamı »

İŞKUR Kamu Açık İş İlanları 5-10 Ağustos 2015

İŞKUR Kamu Açık İş İlanları 5-10 Ağustos 2015


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu Açık İş İlanları İşçi Personel Alımları, Son Başvuru Tarihleri 5-10 Ağustos 2015 Olan 25 Açık Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002844936

SÜLOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAH /
SÜLOĞLU
EDİRNE /

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)


(EDİRNE)
10.08.20152

00002842439

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI.
AĞDACI MAH.
74100 BARTIN MERKEZ
BARTIN

Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı


(BARTIN)
10.08.20153

00002840005

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YAVUZ SELİM CAD.NO.48/1
25800 HORASAN
ERZURUM /

Kamyonet Şoförü


(ERZURUM)
07.08.201510

00002839945

HORASAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YAVUZ SELİM CAD.NO.48/1
25800 HORASAN
ERZURUM /

Makam Şoförü


(ERZURUM)
07.08.20152

00002839298

AFYON İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

AFYONYONKARAHİSAR İL GENELİNDE
AFYONKARAHİSAR MERKEZ
AFYONKARAHİSAR /

Şoför-Yük Taşıma


(AFYONKARAHİSAR)
06.08.20155

00002837842

BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

OKULLAR CADDESİ YENİCE MAH. /
ÇİFTLİK
NİĞDE /

Şoför-Yük Taşıma


(NİĞDE)
06.08.20151

00002837776

BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

OKULLAR CADDESİ YENİCE MAH. /
ÇİFTLİK
NİĞDE /

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü


(NİĞDE)
06.08.20151

00002837399

BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

Bozköy Belediyesi
ÇİFTLİK
NİĞDE /

Beden İşçisi (Temizlik)


(NİĞDE)
06.08.20152

00002836961

KARAMÜRSEL ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

CAMİATİK MH.DİKDEMİR SK.VAKIF İŞHANI K.4
41500 KARAMÜRSEL
KOCAELİ /

Çaycı


(KOCAELİ)
06.08.20151

00002836498

BELEDİYE BAŞKANLIĞI CUMAYERİ (Kamu)

CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI /
CUMAYERİ
DÜZCE /

Ön Muhasebeci


(DÜZCE)
05.08.20151

00002835368

ORMAN GEN.MÜD. ANKARA ORMAN BÖL.MÜD. (Kamu)

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME/ FİDANLIK/YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜKLERİ
ÇANKAYA
ANKARA /

Buldozer (Dozer) Operatörü


(ANKARA)
05.08.20151

00002835048

ORMAN GEN.MÜD. ANKARA ORMAN BÖL.MÜD. (Kamu)

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME/ FİDANLIK/YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜKLERİ
ANKARA /

Buldozer (Dozer) Operatörü


(ANKARA)
05.08.20151

00002835043

ORMAN GEN.MÜD. ANKARA ORMAN BÖL.MÜD. (Kamu)

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME/ FİDANLIK/YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜKLERİ
ANKARA /

Buldozer (Dozer) Operatörü


(ANKARA)
05.08.20151

00002834617

BİSMİL BELEDİYESİ (Kamu)

İSTASYON CADDESİ BİSMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
21000 BİSMİL
DİYARBAKIR /

Reklam Tabelacı


(DİYARBAKIR)
05.08.20151

00002834116

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Gemi)


(İZMİR)
05.08.20151

00002834089

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Makine Teknolojisi Teknisyeni(Makine Teknisyeni-Motor Ve Makine)


(İZMİR)
05.08.201512

00002834005

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı(Boru Tesisatçısı-Gemi)


(İZMİR)
05.08.20152

00002833696

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Armadör İşçisi


(İZMİR)
05.08.20152

00002833632

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Yat-Tekne Boyacısı


(İZMİR)
05.08.20152

00002833582

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Elektrikçi (Genel)


(İZMİR)
05.08.20151

00002833546

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Elektronik Teknisyeni


(İZMİR)
05.08.20154

00002833444

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Hidrolikçi (Gemi)


(İZMİR)
05.08.20153

00002833184

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Tekne Ustası (Polyester)


(İZMİR)
05.08.20152

00002833136

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Raspacı (Gemi)


(İZMİR)
05.08.20151

00002833073

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni


(İZMİR)
05.08.20152

00002832991

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (Kamu)

TURAN MAHALLESİ
BAYRAKLI
İZMİR /

Tesviyeci


(İZMİR)
05.08.20154
Devamı »

İŞKUR 46 Açık Kamu İş İlanı 3 Ağustos 2015

İŞKUR 34 Açık Kamu İş İlanı 3 Ağustos 2015


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu Açık İş İlanları İşçi Personel Alımı, Son Başvuru Tarihleri 3 Ağustos 2015 Olan 34 Açık Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002833805

YAHYALI BELEDİYESİ BAŞK. (Kamu)

SEYDİLİ MAH ATATÜRK BULVARI NO:6 YAHYALI
38500 YAHYALI
KAYSERİ /

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü


(KAYSERİ)
03.08.20157

00002833748

KALABA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KALABA KASABASI
AVANOS
NEVŞEHİR /

Beden İşçisi (Genel)


(NEVŞEHİR)
03.08.20151

00002833736

KALABA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KALABA KASABASI
AVANOS
NEVŞEHİR /

Şoför-Yük Taşıma


(NEVŞEHİR)
03.08.20151

00002833679

HANCAĞIZ SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

GÜRÇAY KÖYÜ
KARKAMIŞ
GAZİANTEP /

Beden İşçisi (Genel)


(GAZİANTEP)
03.08.20151

00002833498

T.C.ANT BAŞK.BATI BÖLGE VI İŞLT.MÜD. (Kamu)

ANT BATI BÖLGE İZMİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TF-14 TANK ÇİFTLİĞİ(1)
HAVA MEYDANI (1) ÇİĞLİ/İZMİR
1 ÇİĞLİ
İZMİR /

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni


(İZMİR)
03.08.20152

00002833495

T.C.ANT BAŞK.BATI BÖLGE VI İŞLT.MÜD. (Kamu)

MSB İZMİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDAN ŞEFLİĞİ ÇİĞLİ/İZMİR
TF-14 TANK ÇİFLİĞİ MENEMEN/İZMİR
TF 37 TANK ÇİFTLİĞİ ALİAĞA/İZMİR
1
İZMİR /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


(İZMİR)
03.08.20153

00002833469

T.C.ANT BAŞK.BATI BÖLGE VI İŞLT.MÜD. (Kamu)

PETROL OFİSİ DOLUM TESİSLERİ YANI
ALİAĞA
İZMİR /

Elektrik-Elektronik Teknisyeni


(İZMİR)
03.08.20152

00002832391

KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİ MAHALLE SERPİL SOKAK NO :8/B
(KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİ BAŞK. GÖREV SAHASI)
09970 KOÇARLI
AYDIN /

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü


(AYDIN)
03.08.20151

00002832343

KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİ MAHALLE SERPİL SOKAK NO :8/B
(KOÇARLI-BAĞARASI SUL.BİRL.BAŞK. GÖREV SAHASI)
09970 KOÇARLI
AYDIN /

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü


(AYDIN)
03.08.20152

00002831923

MSB ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

MSB ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TF-27 TANK ÇİFTLİĞİ ŞEFLİĞİ-ÇATALCA
34540 ÇATALCA
İSTANBUL /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


(İSTANBUL)
03.08.20152

00002831915

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

TÜNEL ÇIKIŞ AĞZI KARAKÖPRÜ
ŞANLIURFA MERKEZ
ŞANLIURFA /

Buldozer (Dozer) Operatörü


(ŞANLIURFA)
03.08.20151

00002831396

KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

YENİ MAHALLE SERPİL SOKAK NO :8/B (KOÇARLI-BAĞARASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI GÖREV SAHASI)
09970 KOÇARLI
AYDIN /

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı)


(AYDIN)
03.08.20155

00002831171

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)


(İSTANBUL)
03.08.20152

00002831164

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Tesviyeci


(İSTANBUL)
03.08.20152

00002831106

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Tekne Onarım İşçisi


(İSTANBUL)
03.08.20153

00002831078

T.C.ANT BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE 6.İŞLETME MÜD.DALAMAN HAVA İKM (Kamu)

DALAMAN HAVA MEYDAN ŞEFLİĞİ
DALAMAN
MUĞLA /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


(MUĞLA)
03.08.20151

00002831042

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Mekanik Bakım Onarımcısı


(İSTANBUL)
03.08.20158

00002830978

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI*** (Kamu)

SAVAŞ MAH. MARAŞAL ÇAKMAK CAD. NO:11
31200 İSKENDERUN
HATAY /

Bahçıvan(Budamacı)


(HATAY)
03.08.20152

00002830976

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)


(İSTANBUL)
03.08.20155

00002830920

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Yapı Yalıtımcısı


(İSTANBUL)
03.08.20151

00002830851

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Hidrolikçi (Gemi)


(İSTANBUL)
03.08.20153

00002830793

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Elektronik Teknisyeni


(İSTANBUL)
03.08.20156

00002830740

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Elektrikçi (Genel)


(İSTANBUL)
03.08.20151

00002830716

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi


(İSTANBUL)
03.08.20151

00002830624

ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

FATİH MAH.ATATÜRK CAD.1/3
71810 ÇELEBİ
KIRIKKALE /

Büro İşçisi


(KIRIKKALE)
03.08.20151

00002830586

ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

FATİH MAH.ATATÜRK CAD.1/3
71810 ÇELEBİ
KIRIKKALE /

Taksi Şoförü(KIRIKKALE)
03.08.20151

00002830570

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Gemi Karina Kontrol Boyacısı


(İSTANBUL)
03.08.20152

00002830509

GATA GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

GATA ETLİK KEÇİÖREN
06000 KEÇİÖREN
ANKARA /

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı


(ANKARA)
03.08.20151

00002830481

T.C.ANT.BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE III.İŞLETM (Kamu)

ANT BATI BÖLGE
TF-16 TANK ÇİFTLİĞİ ŞEFLİĞİ
BANDIRMA
10200 BANDIRMA
BALIKESİR /

Şoför-Yük Taşıma


(BALIKESİR)
03.08.20152

00002830472

ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

FATİH MAH. ATATÜRK CAD.1/3
71810 ÇELEBİ
KIRIKKALE /

Beden İşçisi (Genel)


(KIRIKKALE)
03.08.20153

00002830464

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONR. DES. KOM. (Kamu)

İSTASYON MH.ŞEHİTLER CD.
34420 TUZLA
İSTANBUL /

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları


(İSTANBUL)
03.08.20153

00002830456

T.C.ANT.BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE III.İŞLETM (Kamu)

BANDIRMA HAVA MEYDANI
BANDIRMA
BALIKESİR /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


(BALIKESİR)
03.08.20151

00002830424

T.C.ANT.BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE III.İŞLETM (Kamu)

BALIKESİR HAVA MEYDANI
ALTIEYLÜL
BALIKESİR /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


(BALIKESİR)
03.08.20151

00002830423

GATA GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

GATA ETLİK KEÇİÖREN
06000 KEÇİÖREN
ANKARA /

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı


(ANKARA)
03.08.20151

00002830344

ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

FATİH MAH. ATATÜRK CAD.3/1
71810 ÇELEBİ
KIRIKKALE /

Kepçe Operatörü


(KIRIKKALE)
03.08.20151

00002830337

T.C.ANT.BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE III.İŞLETM (Kamu)

ANT BATI BÖLGE
TF-16 TANK ÇİFTLİĞİ ŞEFLİĞİ
BANDIRMA
10200 BANDIRMA
BALIKESİR /

Elektrik Teknisyeni


(BALIKESİR)
03.08.20152

00002830321

MSB ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

MSB ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GELİBOLU
17500 GELİBOLU
ÇANAKKALE /

Diğer Makine Teknisyenleri


(ÇANAKKALE)
03.08.20151

00002830271

T.C.ANT.BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE III.İŞLETM (Kamu)

ANT BATI BÖLGE
TF-16 TANK ÇİFTLİĞİ ŞEFLİĞİ
BANDIRMA
10200 BANDIRMA
BALIKESİR /

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni


(BALIKESİR)
03.08.20151

00002830263

MEHMETLİ BELEDİYESİ (Kamu)

MEHMETLİ BELDESİ CUMHURİYET MAH. VALİ İSMAİL FIRAT BULVARI ÜZERİ KAPI NO:26
SUMBAS
OSMANİYE /

Beden İşçisi (Genel)


(OSMANİYE)
03.08.20151

00002828881

T.C.ANT BAŞK.BATI BÖLGE VI İŞLT.MÜD. (Kamu)

MSB ANT İzmir İşletme Müdürlüğü TF-14 Tank Çiftliği Menemen / İZMİR
1 MENEMEN
İZMİR /

Şoför-Yük Taşıma


(İZMİR)
03.08.20151

00002828716

MSB ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜD. (Kamu)

MSB ANT 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜTF-31 ÇORLU TANK ÇİFTLİĞİ SEYMEN KÖYÜ/ÇORLU
59850 ÇORLU
TEKİRDAĞ /

Şoför-Yük Taşıma


(TEKİRDAĞ)
03.08.20151

00002828638

MSB ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜD. (Kamu)

MSB ANT 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜTF-31 ÇORLU TANK ÇİFTLİĞİ SEYMEN KÖYÜ/ÇORLU
59850 ÇORLU
TEKİRDAĞ /

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni


(TEKİRDAĞ)
03.08.20151

00002828575

MSB ANT BATI BÖLGE GELİBOLU İŞLETME MÜD. (Kamu)

MSB ANT 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜTF-31 ÇORLU TANK ÇİFTLİĞİ SEYMEN KÖYÜ/ÇORLU
59850 ÇORLU
TEKİRDAĞ /

Makine Teknolojisi Teknisyeni


(TEKİRDAĞ)
03.08.20151

00002828203

T.C.M.S.B.ANT BŞK.LIĞI TF 13 TANK ÇİFTLİ (Kamu)

TF-13 TANK ÇİFTLİĞİ ATATÜRK MAH.OVA EVLERİ NO:6 KAYALIOĞLU
45200 AKHİSAR
MANİSA /

Şoför-Yük Taşıma


(MANİSA)
03.08.20151

00002823541

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

54200 ADAPAZARI
SAKARYA /

İş Makineleri Operatörü


(SAKARYA)
03.08.20151

00002823491

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

54200 ADAPAZARI
SAKARYA /

İş Makineleri Operatörü


(SAKARYA)
03.08.20151
Devamı »