Diyanet İşleri 160 İmam Hatip Alacak 2014

Diyanet İşleri Başkanlığı 160 İmam Hatip Alacak 2014


Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan Atama Yöntemiyle 160 İmam Hatip Personel İlanı Yayınlandı 2014.

24 Kasım 2014 Tarihinde Başlayacak Başvurular, 8 Aralık 2014 Saat 16:30'da Sona Erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan imam-hatip kadrolarına; 2014 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre kadrolu imam-hatip alınacaktır.

I. Atama Yapılacak Kadroların Unvan, Sınıf, Derece ve Sayısına Göre Dağılımı

SINIF UNVAN GRUP KPSS MEZUNİYET DURUMU KADRO
DERECESİ
KPSS PUAN TÜRÜ KADRO
(KONTENJAN)
SAYISI
1 İlahiyat Fakültesi+Hafız 8-12 KPSSP124 15
2 İlahiyat Fakültesi 8-12 KPSSP124 50
3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız 8-12 KPSSP124 10
4 İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans 8-12 KPSSP124 5
5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız 8-12 KPSSP123 20
D.H.S. İmam-Hatip 6 İlahiyat Ön Lisans 8-12 KPSSP123 5
7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız 8-12 KPSSP124 10
8 İ.H.L+Diğer Lisans 8-12 KPSSP124 5
9 İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız 8-12 KPSSP123 10
10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans 8-12 KPSSP123 5
11 İ.H.L+Hafız 8-12 KPSSP122 20
12 İ.H.L 8-12 KPSSP122 5
TOPLAM
160

II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
4. Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.

III. Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar
a) Başvuru İşlemleri
1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 24.11.2014 (08:30)–08.12.2014 (16:30) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr internet sitesindeki https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru programı aracılığı ile sınav için e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
ü Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
2. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
3. İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işleminden sonra, İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge “sınav giriş belgesi” yerine geçmez.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 08.12.2014 (16:30) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8. Başkanlığımız https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri
1. Sözlü sınav Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazananların sınava katılacakları tarihler başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak hazırlıkların ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinden adaylara duyurulacaktır.
4. Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini 10.12.2014 tarihinden itibaren https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.
5. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
7. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.
8. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
9. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

c) Yerleştirme İşlemleri
1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
2. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden ilan edilecek tercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır. Tercih formunu doldurmayan/dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.
4. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki yer tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
5. Tercih yapmayan adaylar ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
6. Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresindeki tercih formunu doldurmayan/dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.
7. Tercih ve yerleştirme ile ilgili diğer esaslar tercih ve yerleştirme aşamasında belirtilecektir.
8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın) 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

d) Diğer Hususlar
1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
4. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde fax ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IV. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
2. KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),
3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.

NOT:
1- Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
2- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
3- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V. Sınav Konuları
İmam-Hatiplik sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.
1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Hitabet. (10 puan)

VI. İletişim
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya Ankara
Telefon : (0312) 295 70 00

İşkur Kamu İş İlanları, Kamu Memur Personel.
Devamı »

İşkur Kamu Açık iş İlanları 1 Aralık 2014

İşkur Kamu Açık İş İlanları 1 Aralık 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan Açık İş İlanları İşçi Personel Alımı, Son Başvuru Tarihleri 1 Aralık 2014 Olan 7 Kamu İş İlanı.

Kamu İş İlanları


Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres MeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002380099

SARIYAHŞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ŞAFAKTEPE MAH.KOOPERATİF SK.N:2
68700 SARIYAHŞİ
AKSARAY /

Beden İşçisi (Temizlik)


(AKSARAY)
01.12.201413

00002379806

KARAKAPI BELEDİYESİ (Kamu)

KARAKAPI KASABASI CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BULV.NO:18
ALTUNHİSAR
NİĞDE /

Beden İşçisi (Genel)


(NİĞDE)
01.12.20141

00002379565

SARATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAHALLESİ SARATLI KASABASI 1/
68100 GÜLAĞAÇ
AKSARAY /

Şoför (Yolcu Taşıma)


(AKSARAY)
01.12.20142

00002379496

SARATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAHALLESİ SARATLI KASABASI 1/
68100 GÜLAĞAÇ
AKSARAY /

Beden İşçisi (Temizlik)


(AKSARAY)
01.12.20143

00002378426

GÖLGELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

GÖLGELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
60900 ALMUS
TOKAT 

Kamyonet Şoförü


(TOKAT)
01.12.20141

00002377040

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

SUAT İSHAKOĞLU CAD. KÜLTÜR MAH.
49500 BULANIK
MUŞ 

İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar


(MUŞ)
01.12.20141

00002376876

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

SUAT İSHAKOĞLU CAD. KÜLTÜR MAH.
49500 BULANIK
MUŞ 

Su Arıza İşçisi


(MUŞ)
01.12.20142
Devamı »

Adli Tip Kurumu Memur Alım ilanı 2014

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Memur Alım İlanı 2014


Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Devlet Memurları Kanunun 4/A Maddesi Uyarınca İstihdam Edilmek Üzere 24 Personel Alım İlanı.

24 Kasım 2014 Tarihinde Başlayacak Başvurular, 5 Aralık 2014’de Sona Erecek.

Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan

1)Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 1 biyolog, 2 mühendis, 2 tekniker, 5 sağlık teknikeri, 8 laborant, 2 teknisyen, 1 sağlık teknisyeni, 1 aşçı ve 2 şoför kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2)Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara, 2013 ve 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına giren adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

4)Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 05.12.2014 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g)Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

II) Özel şartlar:
Biyolog kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının biyoloji lisans programından mezun olmak. 2013 ve 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Mühendis kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının elektronik, elektrik ve elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme lisans programlarından mezun olmak. 2013 ve 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Tekniker kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya veya kimya teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Laborant (İzmir, Trabzon) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının sağlık laboratuarı, tıbbi laboratuar veya tıbbi laboratuar teknikleri önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Laborant (Adana, Antalya, Bursa, Erzurum) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının pataloji laboratuarı veya pataloji laboratuar teknikleri önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Sağlık Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yüksek öğretim kurumlarının adli tıp teknikerliği, veya otopsi yardımcılığı önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP93 puan türünden girmiş olmak. (Sağlık teknikeri kadrosundaki personel, Adli Tıp Kurumu’nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacaktır.)
Teknisyen kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının elektrik, galvanoteknik, elektrikelektronik, otomatik kumanda, elektrik tesisatçılığı, bobinajcılık, elektrikçilik, elektrik-elektronik teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Sağlık Teknisyeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının acil tıp teknisyenliği, ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği, acil sağlık hizmetleri alanlarının birinden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına KPSSP94 puan türünden girmiş olmak.(Sağlık teknisyeni kadrosundaki personel, Adli Tıp Kurumu’nda ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde görev alacaktır.)
Şoför kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak. (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Aşçı kadrosunda istihdam edilebilmek için; yüksek öğretim kurumlarının aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları önlisans programlarından birinden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli: Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakınları aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi: Başvurular 24.11.2014 Pazartesi günü başlayıp, 05.12.2014 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 15.12.2014 tarihinde açıklanacaktır.

7) Başvuru için gerekli belgeler:
a)Başvuru formu EK-2,
b) Öğrenim belgesi fotokopisi
c)KPSS sınav sonuç belge fotokopisi
d) Nüfus cüzdan fotokopisi
e)Sürücü belgesi fotokopisi (Şoför kadrosuna yapılan başvurular için)

8) Başvuruların değerlendirilmesi :
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
Sıralamalar kadro yeri ve ünvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Trabzon laborant kadrosu için ayrı İzmir laborant kadrosu için ayrı sıralama yapılacaktır.)
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

10)Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 22.12.2014 – 26.12.2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen günlerde sözlü sınavların bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı başvuru sonuçları ve sıralama listeleriyle birlikte ilan edilecektir. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
11) Sonuçların açıklanması :
Sözlü sınav sonuçları 05.01.2015 tarihinde ilan edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 16.01.2015 günü mesai bitimine kadar aşağıdaki belirtilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :
Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).
Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
Askerlik Durum Belgesi
6 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).
Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.
Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.
Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

EK 1.
EK 2.

işkur kamu iş ilanları, kamu memur personel alımı.
Devamı »

İşkur Kamu Personel Alımı 26-28 Kasım 2014

İşkur Kamu Personel Alımı 26-28 Kasım 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu Açık İş İlanları Kamu Personel Alımı, Son Başvuru Tarihleri 26-28 Kasım 2014 Olan 19 Açık Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdresMeslekÇalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002376359

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CAMİ MAHALLESİ EĞİRDİR
32500 EĞİRDİR
ISPARTA /

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)


(ISPARTA)
28.11.20141

00002376331

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

BELEDİYE CAD. CAMİ MAH. /
32500 EĞİRDİR
ISPARTA /

Şoför (Yolcu Taşıma)


(ISPARTA)
28.11.20144

00002376319

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

BELEDİYE CAD. CAMİ MAH. /
32500 EĞİRDİR
ISPARTA /

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı


(ISPARTA)
28.11.20141

00002376219

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

BELEDİYE CAD. CAMİ MAH. A BLOK KAT:3 EĞİRDİR
32500 EĞİRDİR
ISPARTA /

Kasap


(ISPARTA)
28.11.20141

00002376204

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CAMİ MAH.BELEDİYE İŞ HANI.A BLOK.KAT 3.EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
32500 EĞİRDİR
ISPARTA /

Güvenlik Görevlisi


(ISPARTA)
28.11.20142

00002376152

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
32500 EĞİRDİR
ISPARTA /

İtfaiyeci


(ISPARTA)
28.11.20141

00002375776

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (Kamu)

YALOVA MERKEZ
YALOVA /

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri


(YALOVA)
28.11.20141

00002375251

VARTO BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

Varto Belediyesi
VARTO
MUŞ /

Beden İşçisi (Genel)


(MUŞ)
28.11.20141

00002374758

KÜRE BELEDİYE BAŞK. (Kamu)

CAMİEVSAT MAH. ATATÜRK CAD 38/302
37900 KÜRE
KASTAMONU /

Ön Muhasebeci


(KASTAMONU)
27.11.20141

00002374176

KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CUMHURİYET MEY. BAKIRCILAR 9/
48570 KAVAKLIDERE
MUĞLA /

Kepçe Operatörü


(MUĞLA)
27.11.20141

00002374060

TEMSAN DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ (Kamu)

DÖKMETAŞ MAH. ELAZIĞ BULVARI NO:429
YENİŞEHiR/

DiYARBAKIR
DİYARBAKIR /

Hidrolik Apkant Pres Operatörü


(DİYARBAKIR)
27.11.20141

00002373641

KÜRE BELEDİYE BAŞK. (Kamu)

CAMİEVSAT MAH. ATATÜRK CAD 38/302
37900 KÜRE
KASTAMONU /

Şoför-Yük Taşıma


(KASTAMONU)
27.11.20141

00002373538

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ET KOMBİNASI MÜDÜRL (Kamu)

ESKİHİSAR MAHALLESİ 8000 SOK.NO:6

MERKEZEFENDİ
DENİZLİ /

Kasap


(DENİZLİ)
27.11.20143

00002373516

KÜRE BELEDİYE BAŞK. (Kamu)

CAMİEVSAT MAH. ATATÜRK CAD 38/302
37900 KÜRE
KASTAMONU /

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)


(KASTAMONU)
27.11.20141

00002373515

KÜRE BELEDİYE BAŞK. (Kamu)

CAMİEVSAT MAH. ATATÜRK CAD 38/302
37900 KÜRE
KASTAMONU /

Beden İşçisi (Temizlik)


(KASTAMONU)
27.11.20141

00002372685

ET VE SÜT KURUMU (Kamu)

78/
6930 SİNCAN
ANKARA /

Kasap


(ANKARA)
26.11.201410

00002372646

ET VE SÜT KURUMU (Kamu)

78/
6930 SİNCAN
ANKARA /

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)


(ANKARA)
26.11.20143

00002372097

TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ZONGULDAK TTK LİMANI
67090 ZONGULDAK MERKEZ
ZONGULDAK

67090 ZONGULDAK MERKEZ
ZONGULDAK 

Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları


(ZONGULDAK)
26.11.20141

00002371933

TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

ZONGULDAK TTK LİMANI

ZONGULDAK MERKEZ
ZONGULDAK 

Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni


(ZONGULDAK)
26.11.20142
Devamı »

İşkur Erzincan Meslek Edindirme Kursları 2014

İşkur Erzincan Meslek Edindirme Kursları 2014


Türkiye İş Kurumu İşkur Erzincan İli Kuruma Kayıtlı İşsizlere Ücretsiz Meslek Edindirme Kurs İlanları.

Kurs Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz

Kurs NoİlİlçeMeslekBaşlangıç TarihiSon Başvuru TarihiStatüKurs Türü

217881
ERZİNCANÜZÜMLÜÇoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)01.12.2014
30.11.2014
AçılmışMEK/ÖZEL POLİTİKA

215808
ERZİNCANİLİÇÇoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)11.12.2014
10.12.2014
AçılmışMEK/ÖZEL POLİTİKA
Devamı »

Facebook Sayfamızı Takip Et İŞKUR Kurs İlanlarından Haberin Olsun!