İşkur Kurs Kamu Açik İş İlanları İşkur Kursları: İş-İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Personel ilanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kamu Personel İlanı 2015


T.C İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatlarında Sözleşmeli Ve Kadrolu 2 Mimar, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Elektronik Haberleşme Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi Ve 8 Bilgisayar Mühendisi Olmaz Üzere Toplamda 15 Personel Alacak 2015.

Başvurular 9 Mart 2015 Tarihinde Başlayıp, 13 Mart 2015 Tarihinde Sona Erecek.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI
1. GENEL HUSUSLAR
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına KADROLU ve SÖZLEŞMELİ statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2014 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
e) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki aşağıdaki şartları taşımak
Türk Vatandaşı olmak,
İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 13 Mart 2015 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (13 Mart 1997 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (13 Mart 1980) tarihi ve sonrası doğumlu olanlar)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
b) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
c) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d) Merkezi sınavdan EK-1’de belirtilen asgari puanı almış olmak,
e) Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
şartları aranır.
3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar, tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a) Kimlik belgesi,
b) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
c) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da genel ağ çıktısının örneği,
ç) EK-1 tablosunda belirtilen özel şartlara ait belgeler ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 09 Mart 2015 – 13 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar birden fazla unvana müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla il sınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
4. SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava her unvan ve branş için ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı adayların bilgileri www.egm.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav Emniyet Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ ANKARA adresinde yapılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Ayrıca sözlü ve/veya uygulamalı sınavda tercih edilecek teknik yeterlilikler aşağıda sıralanmış olup; söz konusu belgeler sınava katılmaya hak kazanan adaylardan sınav esnasında istenilebilecektir.
Bilgisayar Mühendisi unvanı için;
* .NET Framework 4.5 kütüphanesini iyi derecede bilmek
* Kod Paylaşım Sistemlerini (TFS, Tortoise vb.) kullanmış olmak
* En az 1 ORM teknolojisini iyi derecede bilmek
* .NET WPF teknolojisini bilmek
* ASP.NET MVC teknolojisini bilmek
*Java programlama dili teknolojilerini bilmek
*ASP.NET Web Forms bilmek
*WCF ve WF hakkında bilgi sahibi olmak
*Entity Framework kullanmış olmak
*MSSQL ve/veya Oracle veri tabanı teknolojileri üzerinde yazılım geliştirmiş olmak
*Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak
*Microsoft MCP sertifikasına sahip olmak
Elektronik-Haberleşme Mühendisi unvanı için;
*Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Metro Ethernet, Dinamik Yönlendirme Protokolleri (BGP, ISIS, LDP,OSPF vb), Active Directory ve IEEE 802.1X gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
*IP Telefon ve IP Kamera sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
*CCNP sertifikasına sahip olmak
*Canlı yayın ve video streaming sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak
*İleri düzeyde MS Visio, MS Office, PHP, MySQL ve buna benzer proğram ve araçlar kullanarak iş süreçleri ile projeleri dökümante edebilmek
*ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları ve ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (belgelendirilmeli)
*Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, ESXİ,VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı için;
*Kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri (Telsiz ve Telsiz sistemleri, Uydu haberleşme Sistemleri, Santral-Switch teknolojileri vs.) ve teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
*Görüntüleme sistemleri (Video Kamera, CCTV, Şehir İzleme Sistemleri vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.
*Güvenlik Sistemleri (Kişi, Bina, Kampüs koruma sistemleri vs.) konusunda deneyim sahibi olmak.
*Ses, Görüntü ve Aydınlatma sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.
*Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
*Yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.
Elektrik Mühendisi unvanı için;
*İş deneyimine sahip olmak
*Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Elektrojen (Jeneratör) grupları tasarım, imalat, bakım-onarım ve servis konularında deneyim sahibi olmak.
*KGK (UPS-Kesintisiz Güç Kaynakları) ve Akümülatörler konusunda tasarım, imalat, bakım-onarım ve servis konularında deneyim sahibi olmak.
*Teknik Şartname, Proje ve teknik dokümanları hazırlama ve yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmak.
*Otomatik kontrol, PLC ve Güç Elektroniği konularında deneyimli olmak
* Yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek
5. KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazananlar belirlenecektir.
6. SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde sınavı yapan birime dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.
7. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen belge veya beyan ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

İşkur Kamu İş İlanları, Kamu Sözleşmeli ve Kadrolu Personel Alımı.
Devamı »

Tarım Bakanlığı 4B Kamu Personel İlanı 2015

Tarım Bakanlığı Sözleşmeli Kamu Personel İlanı 2015


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan İş İlanları 4b Sözleşmeli Personel Alımı 2015. T.C. Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Veritabanı Uzmanı, 4 Yazılım Uzmanı, 1 Veritabanı Yöneticisi, 1 Güvenlik Yöneticisi, 1 Yazılım Yöneticisi Toplam 10 Bilişim Personeli Alacak.

Başvurular 2 Mart 2015'de Başlayıp 17 Mart 2015'de Sona Erecek.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;
1-Ağ Uzmanı (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat)
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) CCNP sertifikasına sahip olmak,
c) CCSP, CCSA, CCSE, sertifikalarından birine sahip olmak tercih nedenidir,
d) Herhangi bir yük dengeleme cihazı sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.
e) Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Güvenlik duvarı, IPS / IDS, yük dengeleyici ürün veya ürünler ile ilgili sertifika sahibi olmak tercih nedenidir,
h) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
2- Sistem Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)
a) En az 1000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk(üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,
c) Microsoft CertifiedSystemsEngineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
d) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, CertificationAutorithy, konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
e) VB, WMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.
3- Veritabanı Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 2 Kat)
a) En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 3 yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) MCSA SQL server sertifikasına sahip olmak,
c) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
d) XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,
e) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak tercih nedenidir,
a) MCSE Data Platform SQL Server sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
b) VMware, Hyper-V sanallaştırma platformlarında tecrübe sahibi olması tercih nedenidir.
4- Yazılım Uzmanı (4 kişi- Tam Zamanlı 2 kat)
a) .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
b) MCPD Developer 4 veya MCSD Web Applications sertifikasına sahip olmak,
c) XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Nesne yönelimli programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Yazılım metodolojileri ve yazılım süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Yazılım tasarım desenlerini etkin biçimde kullanabilmek,
g) Web servisleri (SOAP, REST, WCF) ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
h) Çok katmanlı (n-tier) mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) ASP.NET Web Forms ve/veya ASP.NET MVC kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
j) ADO.NET, Entity Framework konularında tecrübesi olmak,
k) 3. Parti .NET bileşenlerini (Devexpress, Telerik vs.) etkin biçimde kullanabilmek,
l) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
m) IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,
n) SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
o) MCSA SQL Server, MCSE Data Platform sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir.
5- Veritabanı Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)
a) En az 3000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 5 yıl, bu sürenin 3 yılını veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) .NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
c) MCSA SQL Server, MCITP Database Administrator , MCITP Database Developer , MCITP Bussiness Intelligence Developer sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,
d) XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,
e) UML tecrübesine sahip olmak,
f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,
g) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,
h) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
i) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak tercih nedenidir,
j) MCTS .NET Framework 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
k) MCTS Windows Server sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
l) Oracle 10g/11g veritabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir.
6- Güvenlik Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına Kadar)
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 3000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda Administrator olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
b) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
c) İşletim Sistemleri, Ağ ve Yazılım Güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,
d) ISO 27001 BGYS sertifikasının bir uygulanmasında aktif rol almış almak,
e) CCNP sertifikasına sahip olmak,
f) CCSA sertifikasına sahip olmak,
g) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) CEH, CCSE, CCSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
i) CISSP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
j) Güvenlik duvarı, IPS / IDS, yük dengeleyici ürün veya ürünler ile ilgili sertifika sahibi olmak tercih nedenidir,
k) Herhangi bir yük dengeleme cihazı sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.
7- Yazılım Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 katına Kadar)
a) En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya proje yöneticisi düzeyinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) .NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
c) MCSD Web Applications veya MCSD Application Lifecycle Management sertifikalarına sahip olmak
d) UML tecrübesine sahip olmak,
e) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,
f) MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak.
g) WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
h) WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) MCSE Data Platform, MCSE Business Intelligence sertifikalarına sahip olmak tercih nedenidir,
k) MCSD Windows Store Apps sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,
II-SINAV KONULARI
Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
Başvurular; 02/03/2015 –17/03/2015 tarihleri arasında www.tarim.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu” nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 17/03/2015 tarihi akşam mesai bitimine kadar ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
IV- İSTENİLEN BELGELER
a) İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ) ve 1 fotoğraf,
b) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),
c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
d) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)
e) En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ
a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katı kadar aday , en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.
b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.tarim.gov.tr sitesinde 23/03/2015 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
d) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yazılı sınav, 31/03/2015 tarihinde ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.
b) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c) Yazılı sınav sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri 07/04/2015 tarihinde www.tarim.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 10 (on)’dur.
b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
VIII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Kamuoyuna duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bakanlık Santral :0 312 287 33 60
Web :www.tarim.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi :0 312 287 33 60 / 2086
0 312 258 89 34
E-posta adresi : sinavtarim@tarim.gov.tr
Devamı »

İşkur Kamu Personel Alımları 2-9 Mart 2015

İşkur Kamu Açık İş İlanları Personel Alımları 2-9 Mart 2015.


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamudan İşçi Personel Alımları Açık İş İlanları, Son Başvuru Tarihleri 2-9 Mart 2015 Olan 18 Yeni Kamu İş İlanı.

Talep Numaralarına Tıklayarak Detaylara Ulaşabilirsiniz.

Talep NoİşverenAdres Meslek Çalışma YeriSon BaşvuruAçık İş

00002617842

YOĞURTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YOĞURTLI BELDESİ /
24200 ERZİNCAN MERKEZ
ERZİNCAN /

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı


(ERZİNCAN)
09.03.20151

00002617346

YOĞURTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

YOĞURTLI BELDESİ /
24200 ERZİNCAN MERKEZ
ERZİNCAN /

İş Makineleri Operatörü


(ERZİNCAN)
09.03.20151

00002617345

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Kamu)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK VE KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI.
AĞDACI MAH.
74100 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Beden İşçisi (Genel)


(BARTIN)
09.03.20153

00002617129

ALMUS ATAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

ATAKÖY BELEDİYE BAŞK /
ALMUS
TOKAT /

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)


(TOKAT)
09.03.20152

00002616976

TUNCA BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

TUNCA BELDESİ /
53400 ARDEŞEN
RİZE /

Ağır Kamyon Şoförü


(RİZE)
09.03.20151

00002616926

CİMİTEKKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

CİMİŞADİ MH. H.SALİH DEMİR CD. NO:65
REŞADİYE
TOKAT /

Kepçe Operatörü


(TOKAT)
09.03.20151

00002616606

KEÇİKALESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

Keçikalesi Kasabası
Selçuk Mah. Vatan Cad. No:2

51650 ALTUNHİSAR
NİĞDE /

Beden İşçisi (Genel)


(NİĞDE)
09.03.20152

00002615883

MENEMEN BELEDİYE BŞK. (Kamu)

AHIHIDIR MAH ŞEHİT KEMAL CAD. NO:5
35660 MENEMEN
İZMİR /

Beden İşçisi (Genel)


(İZMİR)
09.03.201525

00002615741

DEVELİ OVASI SULAMA BİRLİĞİ (Kamu)

İBRAHİMAĞA MAH. CUMHURİYET CAD. NU:1/1
38400 DEVELİ
KAYSERİ /

Büro İşçisi


(KAYSERİ)
09.03.20151

00002612059

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

BELEDİYE BAŞKANLIĞI /
İMRANLI
SİVAS /

Beden İşçisi (Genel)


(SİVAS)
05.03.20152

00002610796

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

KEMERKÖPRÜ MAH. ELMALIK SOKAK
74100 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Proje Yöneticisi


(BARTIN)
05.03.20151

00002609721

BOTAŞ BORU HATLARI AŞ. (Kamu)

DOĞALGAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
6530 ÇANKAYA
ANKARA /

Metal Teknolojisi Teknisyeni


(ANKARA)
04.03.20151

00002608267

ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DİKMEN CAD. İLKADIM MAH. DİKMEN /
ÇANKAYA
ANKARA /

Garson (Servis Elemanı)


(ANKARA)
02.03.20153

00002608252

ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu)

DİKMEN CAD. İLKADIM MAH. DİKMEN /
ÇANKAYA
ANKARA /

Garson (Servis Elemanı)


(ANKARA)
02.03.20153

00002608132

HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. 10 NOLU SOKAK NO:7 HASANKADI/BARTIN
74400 BARTIN MERKEZ
BARTIN /

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü


(BARTIN)
02.03.20151

00002607019

BEYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAH. TEVFİK BAŞAKAR CAD. NO:8
67980 ZONGULDAK MERKEZ
ZONGULDAK /

Şoför-Yük Taşıma


(ZONGULDAK)
02.03.20152

00002606858

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENS.MÜD. (Kamu)

ÇANAKKALE ASFALTI ÜZERİ KOYUNDERE MEVKİİ
35661 MENEMEN
İZMİR /

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)


(İZMİR)
02.03.20151

00002605839

BEYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Kamu)

MERKEZ MAH. TEVFİK BAŞAKAR CAD. NO:8
67980 ZONGULDAK MERKEZ
ZONGULDAK /

Beden İşçisi (Temizlik)


(ZONGULDAK)
02.03.20156
Devamı »

Şeker Fabrikaları 480 Kamu İşçi İlanı 2015

Şeker Fabrikaları 480 Kamu İşçi Alım İlanı 2015


Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu İşçi Alımları İş İlanları 2015. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Fabrikalarında Görevlendirilmek Üzere Daimi Süreli Çalışacak 480 İşçi Personel Alım İlanı 2015.

(FABRİKALARINDA) DAİMİ İŞÇİ KADROLARINDA, İSTİHDAM EDİLECEKLERİN
ALIMI HAKKINDA DUYURU
Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 480 adet Daimi İşçi alınacak olup işe alınacakların çalıştırılacağı fabrika ve sayısı aşağıda belirtilmiştir. İşgücü talebimiz Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında yayımlanacaktır. Başvurular ilanın yayımlanmasından itibaren 10 gün içinde ilanın yayımlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden öğrenilebilir. İşe alınanlar, 31.12.2014 tarih ve 29222 4.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2014 tarih ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki,” Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar’ ın 2 nci maddesinde yer alan;
“Kapsam ve aranacak şartlar
1- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltımına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibariyle İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( C ) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz. “hükümleri kapsamında olacaklardır.

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR:
A) Meslek Liseleri ve Dengi Okulların:
Şeker Fabrikalarında;
1) Kimya alanında; Proses/Kimya Laboratuvarı dalı mezunu olmak, Ortaöğretim kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanının proses ile kimya laboratuarı dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki kimya ve proses bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebilecektir.
2)Makine alanında; Makine Bakım Onarımı/Bilgisayarlı Makine İmalatı/Kaynakçılık dalı mezunu olmak, Makine ana başlığı altındaki iki ayrı alan eleman ihtiyaçları için; Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi Alanının makine bakım onarım ile bilgisayarlı makine imalatı dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki makine, tesviye, tesviyecilik, tornacılık ve frezecilik bölümlerinden mezun olanlar müracaat
edebilecektir. Kaynakçı ihtiyaçları için, ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi Alanının kaynakçılık dalından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki oksiasetilen kaynağı, elektrik kaynağı ile ihtisaslı kaynakçılık bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebilecektir.
3) Elektrik alanında; Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü/Endüstriyel Bakım dalı mezunu olmak, Elektrik ana başlığı altındaki eleman ihtiyaçları için; Ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanının elektrik tesisatları ve pano montörlüğü ile endüstriyel bakım onarım dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden
önceki elektrik, bobinajcılık, elektrikçilik, elektrik tesisatçılığı bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebilecektir.
4) Elektronik alanında; Endüstriyel Kontrol/Mekatronik dalı mezunu olmak, Elektronik ana başlığı altındaki eleman ihtiyaçları için; Ortaöğretim kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının endüstriyel kontrol ile mekatronik dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki otomatik kumanda, endüstriyel elektronik, endüstriyel otomasyon teknolojisi/teknolojileri (elektronik), kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi, mekatronik, hidrolik ve pnömatik, hidrolik ve pnömatik teknolojisi ile elektrik-elektronik teknolojisi (otomasyon sistemleri dalı) bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebilecektir.
Eskişehir Makine Fabrikasında;
5) Makine Teknolojisi alanında, Bilgisayarlı Makine İmalatı dalı mezunu olmak, Makine Bakım Onarımı/Bilgisayarlı Makine İmalatı/Kaynakçılık dalı mezunu olmak, Makine ana başlığı altındaki iki ayrı alan eleman ihtiyaçları için; Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi Alanının makine bakım onarım ile bilgisayarlı makine imalatı dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki makine, tesviye, tesviyecilik, tornacılık
ve frezecilik bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebilecektir.
6) Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında, Endüstriyel Bakım Onarım dalı mezun olmak, Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının elektrik tesisatları ve pano montörlüğü ile endüstriyel bakım onarım dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki elektrik, elektrik-elektronik, bobinajcılık, elektrikçilik, elektrik tesisatçılığı bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebilecektir.
C) Sağlık durumunun tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.
D) Kamu kurum ve kuruluşların daimi işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktadır.
ÜCRET VE DİĞER HAKLAR:
İşyerlerimizde İş Kanununa tabi olarak çalışan personelin ücret, sosyal yardımlar ve diğer hakları toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmiştir.

AÇIKTAN ATANACAKLARIN ÇALIŞTIRILACAĞI FABRİKALAR VE ELEMAN SAYILARI
FABRİKA ADI
İL/İLÇESİ
ADET
Afyon Şeker Fabrikası Afyon 43
Bor Şeker Fabrikası Niğde/Bor 33
Burdur Şeker Fabrikası Burdur 42
Çorum Şeker Fabrikası Çorum 27
Elazığ Şeker Fabrikası Elazığ 13
Elbistan Şeker Fabrikası K.Maraş/Elbistan 16
Erciş Şeker Fabrikası Van/Erciş 7
Ereğli Şeker Fabrikası Konya/Ereğli 43
Erzincan Şeker Fabrikası Erzincan 36
Erzurum Şeker Fabrikası Erzurum 7
Eskişehir Şeker Fabrikası Eskişehir 24
Ilgın Şeker Fabrikası Konya/Ilgın 31
Kastamonu Şeker Fabrikası Kastamonu 42
Kırşehir Şeker Fabrikası Kırşehir 11
Malatya Şeker Fabrikası Malatya 32
Muş Şeker Fabrikası Muş 7
Turhal Şeker Fabrikası Tokat/Turhal 22
Uşak Şeker Fabrikası Uşak 14
Yozgat Şeker Fabrikası Yozgat 19
Eskişehir Makine Fabrikası Eskişehir 11
Devamı »

Aile Bakanlığı Kamu 4B Personel İlanı 2015

Aile Bakanlığı Kamu Sözleşmeli Personel İlanı 2015


Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 4b Sözleşmeli 13 Kamu Personel Alım İlanı. Aile Bakanlığı 2 Mühendis, 1 Çözümleyici, 3 Sistem Programcısı Ve 7 Programcı Alacak 2015.

Başvurular 20 Şubat 2015 Tarihinde Başlayıp, 2 Mart Saat 18:00'da Sona Erecek.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
(4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 2 nin (c) bendi kapsamında sözlü sınav ile KPSS (B) grubu puanı esas alınarak KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak 1 adet Çözümleyici, 3 adet Sistem Programcısı, 7 adet Programcı ile aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında KPSSP3 puan sıralaması ile yerleştirilmek üzere 2 adet Mühendis olmak üzere toplam 13 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
I - BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru son günü itibariyle tecilli olmak,
4) Mühendis, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için özel şartlarda belirtilen ilgili bölümlerden mezun olmak,
5) 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için en az 60 puan, Mühendis pozisyonu için en az 70 puan almış olmak,
6) Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için İngilizce bildiğini belgelemek, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az "D" almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce için uluslararası eşdeğerliği ÖSYM tarafından tanınmış bulunan bir sınavdan dengi puanı almış olmak,
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
1) Mühendis (2 kişi)
a) Yükseköğretim kurumları Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) İnşaat mühendisi olarak fiilen en az 3 yıl çalıştığını belgelemek.
2) Çözümleyici (1 kişi), Sistem Programcısı (3 kişi)
Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2.1-Sistem Yönetimi personeli için istenilen nitelikler:
a) Microsoft İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
b) Active Directory, Exchange, DNS, DHCP, IIS, SQL, System Center, VMware vSphere, Hyper-V konularında bilgi sahibi olmak; kurulum, yapılandırma, operasyon ve bakım faaliyetlerini yürütebilmek,
c) Windows Server Ailesi (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Linux, Unix işletim sistemlerinin kurulum ve konfigürasyonunu yapabilmek,
ç) Temel seviyede SAN switch bilgi sahibi olmak.
2.2-Ağ Yönetimi Personeli için istenilen nitelikler:
a) CCNA seviyesinde Network bilgisine sahip olmak,
b) Kablolu ve kablosuz ağ yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
c) Güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) URL filtreleme, son kullanıcı güvenlik ürünleri ve log yönetim sistemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak,
d) Firewall, IPS/IDS sistemleri, yük dengeleme (Load Balancer) konularında bilgi sahibi olmak.
2.3-Bilgi güvenliği personeli için istenilen nitelikler:
a) Bilgi ve Veri güvenliği, erişim kontrolleri, sızma testleri, zafiyet taraması, risk yönetimi, iş sürekliliği gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olmak,
b) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak,
c) Antivirus, Veri tabanı güvenliği, Log takibi ve analizi konularında bilgi sahibi olmak,
ç) Sistem güvenliği, Ağ güvenliği, Web ve uygulama sunucuları yazılımı güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,
d) ISO 27001, COBIT, PCI-DSS gibi uluslararası standartlar konusunda bilgi sahibi olmak.
3) Programcı (7 kişi)
a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikası sahibi olmak. (Önlisans bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olup KPSS P3 puanı olanlardan bu sertifika istenmeyecektir.)
İstenilen nitelikler:
a) Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java, C#, SQL, PL/SQL) dillerinden birini bildiğini belgelemek, b) Uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında bilgi sahibi olmak,
c) Java ve/veya .Net uyumlu uygulama sunucuları konularında bilgi sahibi olmak, ç) HTML5, XHTML, CSS3, XML, JavaScript (Jquery), Ajax ve JSON konularında bilgili olmak,
d) Takım çalışmasına yatkın, işbirliği kurabilen, kurumsal süreçlere uyumlu çalışabilmek.
II - BAŞVURU ŞEKLİ - TARİHİ - YERİ VE İSTENİLEN BELGELER
Adaylar başvurularını (20 Şubat -02 Mart 2015) tarihleri arasında 02 Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine (Saat 18:00) kadar www.aile.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi (04 Mart 2015) tarihinden itibaren www.aile.gov.tr adreslerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen imzalı başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri (05-16 Mart 2015) tarihleri arasında (saat 9.00-18.00) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat:1 Çankaya/ANKARA adresine kargo ya da taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstenen belgeler;
1) Başvuru Formu, (elektronik ortamda yapılan başvurunun çıktısı alınarak imzalı ve fotoğraflı hali)
2) Kısa Özgeçmiş, (Fotoğraflı)
3) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, (Şahsen yapılan müracaatlarda belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir, gerekmesi halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi. )
4) YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin Sınav Sonuç Belgesi veya yükseköğrenim görülen okuldan yabancı dil ile ilgili alınacak belgenin aslı veya onaylı örneği, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı, (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir)
6) Erkekler için, askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyan, (Atama esnasında belge istenecektir)
7) Sağlık durumunun memuriyet yapmasına engel olmadığına dair yazılı beyan, (Atama esnasında belge istenecektir)
8) Adli sicil beyanı, (Atama esnasında belge istenecektir)
9) Programcı pozisyonuna başvuracaklar için; belirlenen özel şartlara dair belgelerin onaylı örneği,
10) Genel iş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum onaylı belge ve SGK Hizmet Dökümü.
III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 2 nin (c) bendi kapsamında KPSS (B) grubu sınavından en yüksek puan alan adaydan başlanılarak yapılacak sıralama ile duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katı aday sözlü sınavına çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sıradaki kişi ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar www.aile.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
IV - SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU VE BAŞARI
Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı pozisyonları için sadece sözlü sınav yapılacak olup, Sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edilecektir.
Mühendis pozisyonuna başvuran adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanarak asil ve yedek aday belirlenerek yerleştirmesi yapılacaktır.
Sözlü Sınav Konuları:
a) Her pozisyon için istenen niteliklere ilişkin bilgi düzeyi,(50)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,(10)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10)
Yönlerinden değerlendirilecektir.
Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
V - SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ İLANI
Sınav 18 Mart 2015 tarihinde Bakanlık Merkez binasında (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA adresinde) başlayacak olup, sınav gün ve saati ayrıca bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.
Sözlü sınav sonucu her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınav sonucunda bu sınavdan 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, iş tecrübesi fazla olanlar, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleyenler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
VI- DİĞER HUSUSLAR
1) Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır.
2) Başvurular Bakanlık internet sayfasından yapılacak olup, elden veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3) Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesi yapılacaktır. Bakanlığımızca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
4) İstenilen belgeleri posta yoluyla gönderecek adaylar belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir.
5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
6) Duyuru metninde belirtilen her pozisyon için üç katı aday yedek olarak belirlenecektir.
7) Bir (1) yıl içinde boş kalan pozisyonlara yedeklerden atama yapılabilecektir.
8) Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.
9) Çözümleyici, sistem programcısı ve programcı pozisyonları adayların durumlarına ve ihtiyaca göre birimler arasında dağıtılabilecektir.
10) Programcı pozisyonunda çalışacak adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden en az birini bildiklerini belgelemeleri kaydıyla tabloda belirtilen ücretler %25 oranında artırılarak ödenecektir.
11) Çözümleyici ve Sistem Programcısı pozisyonlarında çalışacak adayların bilgi işlem merkezinde kullanılan programlama dillerinden biri güncel olmak üzere en az iki tanesini bildiklerini belgelemeleri kaydıyla bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetim güvenliği hakkında bilgi sahibi olanlara tabloda belirtilen ücretler %25 oranında artırılarak ödenecektir.
12) Sözleşmeli personele ödenecek brüt ücret tablosu aşağıdaki gibidir.


VII- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA
Başvuru İşlemleri İçin İletişim Telefonları : (0312) 705 52 59
Başvuru ve Özel Şartlar İle İlgili İletişim Telefonları: (0312) 705 59 00
İşkur Kamu İş İlanları, Kamudan Sözleşmeli 4B Personel Alımı 2015.
Devamı »